Vill se mer nytta för pengarna

Publicerad 5 november 2015 Kontaktperson: Peter Johansson

Mer fokus på spetskompetens, industriellt ledarskap och på att möta samhällsutmaningar i statens forsknings- och innovationsinvesteringar. Det vill Teknikföretagen se i nästa forsknings-och innovationsproposition.

Nästa höst lämnar regeringen sin forsknings-, innovations- och högre utbildningsproposition till riksdagen för åren 2017-2020. Inför denna har Teknikföretagen lämnat ett underlag till regeringen med förslag på hur Sveriges position som industrination ska fortsätta att utvecklas och konkurrenskraften och sysselsättningen öka.

– Vi vill att regeringen fokuserar statens forsknings- och innovationsinvesteringar på spetskompetens, industriellt ledarskap och på att möta samhällsutmaningar, säger Peter Johansson, ansvarig för forskning och utveckling på Teknikföretagen.

Det skulle ge en attraktiv forsknings- och innovationsmodell som även samspelar med EU:s ramprogram Horisont 2020 som fokuserar på just dessa tre prioriteringar. EU-finansieringen av svensk forskning står idag för cirka 2 miljarder kronor per år och det finns stora möjligheter att mer pengar kommer från EU-systemet.

– En inriktning mot Horisont 2020 ökar möjligheterna att mer konkret involvera industrin och där företagen har en huvudroll.

Sverige behöver attrahera spetskompetens både inom högre utbildning och forskning. Den högre utbildningen behöver utvecklas i takt med industrins behov. Högskolans avgörande roll för företagens kompetensförsörjning och utveckling ställer också krav på att företagen möter med långsiktiga beskrivningar av vilka behov man har.

– Genom ökat samarbete mellan akademi, institut och näringsliv blir kvaliteten och relevansen bättre, säger Peter Johansson.

Sverige utsätts för en alltmer kunskapsintensiv konkurrens. För att företagen ska kunna fortsätta att bedriva kvalificerad utveckling, innovation och produktion här krävs kunskapsmiljöer i världsklass och en förmåga att omsätta forskning i nya produkter och tjänster.

– Statens satsningar på industriinriktade strategiska innovationsprogram med fokus på viktiga områden som avancerad tillverkning, digitalisering och tjänsteinnovation är jätteviktiga. De satsningar som gjorts hittills måste vidareutvecklas i ett långsiktigt perspektiv.

Teknikföretagen vill se en samlad satsning på digitalisering med några av de befintliga strategiska innovationsprogrammen som plattform för att möta den förnyelse som pågår i industrin.

De samhällsförändringar vi ser i Sverige är på många sätt globala och gemensamma med andra länders. För att både möta samhällsutmaningar och samtidigt skapa en grogrund för företagsutveckling, ser Teknikföretagen att de strategiska innovationsprogrammen kan få en större roll när det gäller att möta samhällsutmaningarna.

Ett annat område som Teknikföretagen lyfter fram är en nationell strategi för offentlig upphandling. En viktig fråga här är hur offentlig upphandling kan bidra till att möta samhällsutmaningar som åldrande befolkning, ökad miljöpåverkan och eftersatt infrastruktur.

– Här vill vi att regeringen tar fram en handlingsplan för innovationsupphandling som kompletterar regeringens strategi i dialog med nyckelaktörer såsom företag, kommuner och landsting, säger Peter Johansson.