”Skynda på övergången till ny effektivare teknik”

Publicerad 3 november 2015

Jordbruksstödet i all ära men frågan är om det inte vore bättre att omfördela litet av EU:s gemensamma medel för att påskynda övergången till modern teknik som kan minska klimatpåverkan, skriver Maria Sandqvist och Susanne Lundberg på Ericsson och Teknikföretagen i Ny Teknik.

Klimatdiskussionen har oftast fokus på temperaturnivåer och utsläppskrav. Ofta är det dessutom politiker, intresseorganisationer och en del vetenskapsmän som syns i debatten.

Men faktum är att det redan finns både teknik och metoder för att minska miljöpåverkan och att framtida lösningar ligger i fortsatt utveckling och spridning av ny teknik och nya tjänster. Vad som saknas är politiska beslut och relevanta styrmedel för att öka incitamenten för företag och konsumenter att implementera de nya teknikerna.

Inför den kommande klimatkonferensen i Paris finns det därför anledning att påpeka att den snabbaste metoden att få bukt med klimatpåverkande utsläpp kanske inte är nya och strängare mål och krav, utan att ta vara på de möjligheter som redan finns. Och här är teknikföretag – inte minst i Sverige – långt framme. Både vad gäller sin egen produktion men framför allt genom att utveckla tekniker och produktionsprocesser som om de implementeras i andra delar av samhället skulle ge mycket stora positiva effekter.

I till exempel gruvindustrin där ventilationssystemen är avgörande men också resurskrävande, kan ABBs system Smart Ventilation minska energiförbrukningen med upp till 50 procent per år. Förutom att det vore en stor insats för klimatet skulle det förstås även ge möjligheter för ABB att öka sitt erbjudande inom kraft och automation till gruvor.

Eller den process för torkning av virke som företaget Alent Drying i Luleå utvecklat, sågverk kan halvera sin elanvändning när virke ska torkas. Om alla virkestorkar i världen använde denna teknik skulle det spara elproduktion motsvarande 37 kolkraftverk. Dessutom leder denna torkningsmetod till bättre virkeskvalitet.

I Europa är närmare 40 procent av energianvändningen relaterad till byggnader och fastigheter. Merparten av energin går till ventilation, uppvärmning och varmvattenproduktion. Företaget Regin med 110 medarbetare i Sverige men med världen som sin marknad, har tagit fram en modell för hur man genom att utbilda fastighetsägare och personal i energibesparing kan få genomförda energibesparingsåtgärder att leva vidare. Effekten har blivit energibesparingar på upp mot 15 procent.

Listan på svenska företag som ligger långt framme när det gäller modern och energismart teknik, kan göras lång. Här finns jättar som Ericsson med sina lösningar för smarta elnät och Nibe från Markaryd styr som sina värmepumpar mot grön el.

Här finns även Cleanergy vars system Sunbox omvandlar solstrålar till el och det dubbelt så effektivt som traditionella solcellsanläggningar. Dagens installerade kapacitet om cirka 4 000 MW beräknas bli dubblerad under de kommande 10 åren.

Detta är bara axplock av befintlig teknik. Vad som krävs för att den ska få större spridning och därmed göra än mer nytta för klimatet är främst internationella krav men också andra incitament bland annnat ekonomiska. Det handlar om att stimulera företag och brukare att göra nyinvesteringar och att se till vinsterna med energieffektiv teknik under en produkts hela livslängd.

Det bör inte nödvändigtvis ske via ekonomiska bidrag utan hellre genom skattestimulanser och information. Som exempel kan nämnas det program för energieffektivisering i industrin som fanns tidigare och som stimulerade till investeringar i energieffektiv teknik. Den offentliga upphandlingen kan också bidra till spridning av ny teknik och samtidigt bidra till att klimatmålen nås.

Klimatutmaningarna kommer att ta tid att hantera och mötet i Paris kommer säkerligen att präglas av geopolitiska utmaningar och maktstrider. Förhoppningsvis kommer vi närmare bindande överenskommelser men det kommer att dröja innan eventuella beslut blir implementerade.

Under tiden finns dock inget som hindrar till exempel EU att främja ny teknik inom den egna sfären. Jordbruksstödet i all ära men frågan är om inte det vore bättre att omfördela litet av de gemensamma medlen för att påskynda övergången till den moderna teknik som redan finns för att minska klimatpåverkan.

För framtiden är redan här – det är bara att nyttja tekniken!

Maria Sandqvist, Enhetschef Produktkrav och Miljö, Teknikföretagen

Susanne Lundberg, Dierctor Enviornmental Product Management, Ericsson, Ordförande Teknikföretagen referensgrupp för Energi och Teknik

 

Länk till artikeln hittar du här