"Skolan bör lyfta fram industrins roll"

Publicerad 31 juli 2015 Senast uppdaterad 11 augusti 2015 Kontaktperson: Anna Lööf

Dagens unga behöver komma när­mare industrierna och få ökad kunskap och insikt om indu­strins betydelse. Därför har vi tagit initiativ till Hej Indu­strin! för de yngre i storstaden, skriver vd:arna för 13 arbetsgivarorganisationer inom industrin, på SvD Brännpunkt.

Scania öppnade upp sin verksamhet för nyfikna barn inom ramen av projektet Hej Industrin! tidigare i år.

Industrin är livsviktig för Sverige. Våra medlemmar bidrar till en femtedel av Sveriges samlade bruttonationalprodukt. Det mot­svarar nästan hela den offentligt finansierade väl­färden. Nästan en miljon svenska arbets­tagare får sin dagliga försörjning från industrin. Varje jobb i industrin ger dessutom tre ytter­ligare arbetstillfällen. Industrins framgångar är även avgörande för att tjänstesektorn ska fortsätta att växa.

Det är därför mycket glädjande att svenska folket uppskattar och har en positiv syn på sin industri. Detta enligt en undersökning från Demoskop. Nio av tio svenskar tycker att industrin är mycket eller ganska viktig för Sveriges ekonomi och för arbetstillfällen. Även synen på industrins prestationer är positiv. Den svenska industrin uppfattas som avancerad och lyckosam på en hård, konkurrensutsatt marknad. 75 procent tycker att industrin är något att vara stolt över. 70 procent tycker att industrin är modern och i framkant.

 

Däremot är det oroande att kunskapen om industrins betydelse för Sverige och svensk välfärd varie­rar beroende på vem som tillfrågas. De demografiska skillnaderna är stora. Medan ungefär åtta av tio personer i åldern 65–89 år anser att industrin är mycket viktig för svensk ekonomi, så gör bara sex av tio under 29 år det.

Industrin uppfattas enligt undersökningen som en attraktiv arbetsgivare, men i större utsträckning bland äldre än yngre. Detta är en stor utmaning för våra medlemmar. 79 procent av företagen inom indu­strin upplever redan att det är en utmaning att uppnå den kompetensnivå de skulle behöva, enligt en undersökning från kompetensförsörjnings­före­taget Lernia. Och beräkningarna från Statis­tiska Centralbyrån visar även att denna brist kommer att förvärras; 50 000 ingenjörer kommer att saknas i Sverige om 15 år om inte utvecklingen vänder.

Industrin behöver helt enkelt attrahera den ­yngre generationen.

Att industrin har blivit mer avancerad kan paradoxalt nog förklara varför okunskapen är större i vissa grupper. Förr symboliserades industrin främst av fabriksbyggnaden med skorsten mitt i samhället. I dag är industrin inte längre synlig på samma påtag­liga sätt. Industrin kan lika gärna finnas i ett kreativt kontorslandskap eller en ljus laboratoriemiljö. Fabri­ken som levererar produkter som kan vara nog så tunga och gripbara kan lika gärna ligga inbäddad i ett grönt parkområde. Industrierna är därför inte längre en lika uppenbar del av stadsbilden och landskapet.

I takt med att industrin blir allt mindre påtaglig i samhällsmiljön ökar behovet för oss att tydliggöra industrins betydelse för vår välfärd och framtid. Och för att unga ska se industrin som en framtida möjlighet för jobb och karriär.

Vi vill verka för att dagens unga kommer när­mare industrierna och får ökad kunskap och insikt om indu­strins betydelse för Sverige och för ungas framtid på många plan. Våra medlemmar gör mycket på egen hand, genom att samarbeta med skolor och vara nära samhället där de verkar. Men för yngre med bas i storstaden har vi tillsammans med tio svenska industri­företag tagit initiativet till Hej Indu­strin!

I slutet av våren öppnade tio industriföretag sina dörrar för flera hundra nyfikna storstadsbarn och medföljande vuxna. Vem som helst fick anmäla sig och besöken var kostnadsfria. Besökarna fick resa 300 meter ner i marken, provköra jättetruckar, tillverka schampo, plantera sitt eget träd och styra robo­tar. På så sätt ville vi ge barn chansen att på nära håll se var sakerna de använder kommer ifrån och öka deras kunskap om industrins betydelse för deras egna liv och samhället i stort. Vi hoppas också att de ska få upp ögonen för industrin som en framtida möjlighet för jobb och utveckling.

Vi och våra medlemsföretag kommer att fortsätta att så gott vi kan möta unga och äldre. Men det ­behövs också ett politiskt ansvar. Industrins betydelse bör ha en mer framträdande roll i undervisningen. Samhällskunskapen och andra relevanta ämnen måste i avsevärt större utsträckning än i dag ta upp industrins betydelse för samhällets gemensamma finansiering av skola, vård och omsorg. Sambandet behöver tydliggöras.

Det som skapas ur industrin och av dem som ­jobbar där byggde och bygger det Sverige vi har och värnar. Det utvecklar Sverige varje dag och natt och från alla delar av vårt land. Och framtidens industri finns i Sverige!

Arne Sehlström

vd BÄF – Byggnadsämnesförbundet

Ulrika Egerlid Schotte

vd EFA – EnergiFöretagens Arbetsgivareförening

Göran Gustafsson

tf vd Grafiska Företagen

Jonas Hagelqvist

vd Ikem – Innovations- och kemiindustrierna

Per Hidesten

vd Industriarbetsgivarna

Bo-Erik Pers

vd Jernkontoret

Marie Söderqvist

vd Livsmedelsföretagen

­Carina Håkansson

vd Skogsindustrierna

Per Ahl

vd SveMin

Lena-Liisa Tengblad

vd SLA

Åke Svensson

vd Teknikföretagen

­Anders Weihe

vd Teko – Sveriges textil- och mode­företag

David Johnsson

vd TMF – Trä- och Möbelföretagen

 

Länk till artikeln här