"Regeringens initiativ är ett steg i rätt riktning"

Publicerad 17 november 2015 Kontaktperson: Elinor Kruse

Teknikföretagen välkomnar Regeringens initiativ om att förbättra kontrollen av farligt avfall. Att öka kontrollen av transport av farligt avfall, är en viktig del av myndigheternas marknadskontroll och något vi efterfrågat länge sedan 2009.

Elinor Kruse, projektledare Produktkrav och miljö.

För att systemet med producentansvar för elektriska och elektroniska produkter ska fungera som tänkt är det viktigt att uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning, WEEE, kommer tillbaka för återvinning inom Europa. Det är enbart med effektiv tillsyn som WEEE som hamnar på avvägar kan identifieras. Producenterna är ansvariga för att 100% av det som samlats in och når producenternas återvinningssystem tas om hand på ett korrekt sätt. Det som inte når systemen måste därför identifieras via tillsynen, regeringens initiativ är ett steg i rätt riktning.

En stor del av elektronikskrotet har ett högt materialvärde och därför kommer det inte tillbaka till systemet, utan försvinner ut från Europa där återvinningen orsakar stor miljöpåverkan samt innebär hälsorisker.

I det kommande arbetet med cirkulär ekonomi är det viktigt att standarder för återvinning prioriteras så WEEE-avfall i framtiden hanteras på lika sätt även inom EU.

Ett viktigt steg mot en cirkulär ekonomi för elektriska och elektroniska produkter är att säkerställa att befintlig lagstiftning i hela ledet.  Marknadskontroll och avfallsstatistik därför viktiga områden.

Ju renare avfallsströmmarna är, desto bättre blir kvaliteten på återvunnet material. Rent generellt måste återvunnet material hålla hög kvalitet, det är först då företagen kan använda det i som råvara i nya produkter. De kommersiella drivkrafterna för detta är materialkvalitet, tillförlitliga leveranser samt stora volymer. Det är därför viktigt att sortera vid källan, uppnå separerade flöden och arbeta för att deponeringen minskar i hela EU. På sikt krävs en inre marknad för avfall inom EU, det är först då vi kan vi uppnå att avfall blir en resurs som kan handlas likvärdigt sätt som övriga produkter på den inre marknaden. 

Ta del av regeringens utspel här.