OECD och Teknikföretagen har gemensam syn. Strategisk styrning av FoI är viktigt!

Publicerad 17 november 2015 Kontaktperson: Peter Johansson

OECD föreslår en större satsning på strategiska innovationsprogram och en reformerad styrning av universitet och högskolor. Organisationen har nyligen lämnat en ny översyn av Sveriges forsknings- och innovationspolitik till regeringen.

Peter Johansson, Verksamhetsansvarig Forskning & innovation.

Detta ligger helt i linje med Teknikföretagens syn på FoI-politiken. Det handlar om en mer strategisk styrning av det svenska innovationssystemet på alla nivåer.  OECD lyfter fram vikten av en bättre balans mellan olika aktörer och perspektiv och att Sverige behöver arbeta mer systematiskt och politikövergripande med samhällsutmaningar som en utgångspunkt för forsknings- och innovationspolitiken. OECD pekar även på vikten av att Vinnovas satsningar på strategiska innovationsprogram och utmaningsdriven innovation får förstärkt budget. Sverige behöver även få in tydliga incitament för samverkan i ett reformerat resursfördelningssystem till universitet och högskolor.

OECD påpekanden och analys stämmer väl överens med de förslag som Teknikföretagen lämnat till regeringen i ett underlag till forsknings- och innovationspropositionen.

Teknikföretagens förslag:

  • Förstärkning av strategiska innovationsprogram och satsning på demonstrationsanläggningar
  • Incitament för ökad samverkan mellan akademi och industri
  • Förstärkt roll för forskningsinstituten i innovationssystemet
  • Ett modernt innovationsstöd och nytänkande i innovationsupphandling