Kostnaden för arbetskraft i Sverige ökar mer än i Europa

Publicerad 16 juni 2015 Kontaktperson: Robert Tenselius

Ökningstakten för arbetskraftskostnaderna i Sverige har varit högre än i Västeuropa och euroområdet under en längre period. Trenden höll dessutom i sig även under 2014. Det visas i en ny sammanställning från Teknikföretagen av industrins arbetskraftskostnader i olika länder.

En av de viktigaste faktorerna vid beslut om var i världen produktion ska lokaliseras är arbetskraftskostnaden och hur den utvecklas. Därför analyserar Teknikföretagen varje år nivån och ökningstakten i Europa och i övriga OECD-området. Analysen gäller för tillverkningsindustrin och baseras på statistik från olika internationella källor.

Ökningstakten var 3,2 procent i Sverige under 2014. Sammantaget under femårsperioden 2009-2013 var den också 3,2 procent per år. Detta enligt Eurostat Labour Cost Index (LCI). I såväl Västeuropa som euroområdet var ökningstakten 2,2 procent under 2014. För femårsperioden dessförinnan var den 2,5 procent per år.

- Det är bekymmersamt att trenden med högre ökningstakt i Sverige än i Europa har hållit i sig eftersom Sveriges konkurrensförutsättningar succesivt urholkas, säger Teknikföretagens chefekonom Anders Rune i en kommentar till rapporten.

Kostnaden för arbetskraft är hög i Sverige jämfört med nivån i konkurrentländerna. Kostnadsnivån i Sverige var 13 procent högre än i euroområdet under 2014. I jämförelse med Västeuropa var den 7 procent högre. En någon mindre stark krona 2014 resulterade i att det svenska kostnadsläget under året blev något mindre bekymmersamt än åren dessförinnan.