Frihandelsavtal stärker Sveriges konkurrenskraft

Publicerad 6 februari 2015 Senast uppdaterad 12 februari 2015

Fack och arbetsgivare inom industrin stödjer tillkomsten av ett handelsavtal mellan EU och USA, då vi anser att det stärker Sveriges konkurrenskraft och ökar möjligheten att både bevara och skapa jobb i Sverige.

Fack och arbetsgivare inom industrin har grundinställningen att det är bäst för Sveriges ekonomi om handeln av varor och tjänster mellan länder kan utvecklas fritt. Foto: Eva Lindblad

Teknikföretagen, Industriarbetsgivarna Unionen, Sveriges Ingenjörer och IF Metall har enats om en policy om frihandelsavtalet TTIP mellan EU och USA.

 

Värdet av en fri och öppen handel är stort för Sverige som nation och för den svenska industrin. Fack och arbetsgivare inom industrin har grundinställningen att det är bäst för Sveriges ekonomi om handeln av varor och tjänster mellan länder kan utvecklas fritt. Det innebär att handelsavtalet måste motverka protektionism.

 

Det är viktigt att ett nytt handelsavtal bekräftar rätten att lagstifta om och prioritera åtgärder när det gäller hälsa, miljö och säkerhet. Vi ser positivt på utarbetandet av ett samlat hållbarhetskapitel i avtalet som kräver fastställd process för efterlevnad och uppföljning. Avtalet måste även säkerställa att processen för att stifta lagar och ta fram standarder är öppen och inte diskriminerar någon part.

Frihandel och ökade investeringar ska stimulera innovationskraft och effektiviseringsförmåga och inte leda till ett hänsynslöst utnyttjande av människor. Vi anser därför att det är varje enskilt lands rättighet och skyldighet att inom ramen för landets internationella åtaganden bestämma hur arbetsmarknaden skall regleras.

Vi anser att principen om nationell likabehandling ska gälla mellan EU och USA vid offentlig upphandling. Upphandlaren har rätten att ställa krav vid upphandlingen inom ramen för lika och kända villkor i konkurrensen. Kraven ska vara tydligt formulerade, ställas direkt i anbudsförfrågan och alltså inte diskriminera mellan europeiska och amerikanska anbud.

Vi anser att ett handelsavtal mellan EU och USA ska omfatta ett starkt investeringsskydd och skydd för immateriella rättigheter som upphovsrätt och patenträtt.

Investeringsskydd i handelsavtal ska inte utmana länders rätt att lagstifta eller rätten att förstatliga när det motiveras av allmänintresset. Skyddet ska däremot säkerställa att alla investerare får en marknadsmässig ersättning om landet beslutar sig för att förstatliga en sektor. Dessutom ska skyddet garantera att utländska och inhemska investerare behandlas lika. Vi anser även att handelsavtalet bör innehålla en så kallad tvistelösningsmekanism, alltså riktlinjer för hur en eventuell tvist mellan stater och investerare ska avgöras. Vid konstruktionen av tvistelösningsmekanismen ska särskilt beaktas de små och medelstora företagens möjlighet till prövning.