De nordiska allmänna bestämmelserna för industriellt underhåll har reviderats

Publicerad 30 november 2015 Kontaktperson: Mats Bergström

NU 15 respektive NR 15 är beteckningarna på de nya reviderade leveransbestämmelserna för industriellt underhåll. De förstnämnda avser primärt förebyggande underhåll och de senare avhjälpande underhåll. De ersätter NU 06 respektive NR 06.


Allmänna leveransbestämmelser har en begränsad livslängd. När ett antal år passerat har erfarenheter av tillämpningen av bestämmelserna vunnits och ibland har även affärmönstren ändrats vilket skapar behov av omarbetning. Så småningom börjar även användarna av bestämmelserna undra om den föreliggande versionen verkligen är den senaste. Villkoren för industriellt underhåll, NU 06 och NR 06, stod därför på tur att revideras.  

NU 15 är avsedda för löpande förebyggande underhåll. De kan även användas om underhållsleverantören åtagit sig att, utöver förebyggande underhåll, utföra avhjälpande underhåll av beställarens utrustning när sådant behov uppkommer. NR 15 kan däremot uteslutande användas för avhjälpande underhåll, d.v.s. reparationer. Bestämmelserna kan användas för underhållsavtal mellan parter inom Norden.

De viktigaste nyheterna i bestämmelserna, bortsett från sedvanliga språkliga förbättringar och förtydliganden, är följande.

Både NU 15 och NR 15

En underhållsleverantör får genom den dokumentation som beställaren tillhandahåller och även för övrigt en betydande insyn i beställarens verksamhet. En välmotiverad sekretessbestämmelse har därför införts som saknar tidigare motsvarighet.

Det har förtydligats att en kostnadsuppskattning, som leverantören gör innan avhjälpande underhåll utförs, inte är bindande. Därutöver har en bestämmelse om takpris införts. Här gäller tvärtom att har uttryckligt takpris avtalats får det inte överskridas.

Endast NU 15

Om beställaren utökar eller minskar den utrustning som ska underhållas påverkar det förutsättningarna för leverantörens åtagande liksom ersättningen för hans arbete. Detsamma gäller ändringar av utrustningens användning, drift eller driftsmiljö. I NU 15 anges det att varje sådan ändring som påverkar leverantörens åtagande ger leverantören rätt att omedelbart säga upp avtalet med beställaren om parterna inte kan komma överens om vilka konsekvenser för Avtalet som ändringen ska medföra. Tidigare förelåg sådan rätt endast vid väsentliga ändringar, vilket kunde medföra att leverantören i vart fall under en övergångstid fick acceptera en utökat åtagande utan motsvarande ersättning.

Avtal om förebyggande underhåll gäller normalt tillsvidare. Vanligen löper de årsvis med automatisk förlängning. För att möjliggöra för leverantören att på ett smidigt sätt justera priset för framtiden fanns det redan i de äldre bestämmelserna NU 06 en regel som angav att leverantören senast tre månader före avtalstidens utgång kan meddela beställaren den ändrade avgift han kräver för nästkommande avtalsperiod. Eftersom beställaren kan säga upp avtalet senast två månader före avtalstidens utgång har beställaren i detta fall minst en månad på sig att bestämma sig för om han vill säga upp avtalet om han tycker att det begärda priset är oskäligt. Däremot framgick det inte av bestämmelserna vad som gäller om beställaren inte reagerar på leverantörens meddelande. I NU 15 har det därför förtydligats att beställaren i detta fall ska ansetts ha accepterat det begärda priset.

De nya bestämmelserna tillhandahålls liksom tidigare i pappersform av förlaget Lamanica. Vid köp av bestämmelserna medföljer även en informationsskrift som mer uttömmande beskriver de ändringar som gjorts. Bestämmelserna och infoskriften finns också tillgängliga i elektronisk form genom Teknikföretagens betaltjänst ”Standardavtal Online”.