Datadriven innovation ger framtida tillväxt

Publicerad 20 maj 2015 Kontaktperson: Anna Weihe

En av EUs största utmaningar är att det saknas gemensamma regler för en digital inre marknad. Detta hindrar företag från att enkelt expandera till andra länder, skriver en rad branschföreträdare bland andra Carola Lemne, Åke Svensson och Anne-Marie Fransson i Ny Teknik.

Det är över 20 år sedan Europas inre marknad skapades. Dessvärre saknas en stor och viktig del fortfarande. På en marknad vars gränser inte längre ska hindra den fria rörligheten för personer, varor och tjänster, är det dags för telekommunikation och dataflöden att åtnjuta samma frihet.

En av de största utmaningarna för EU är att det saknas en gemensam digital inre marknad. En marknad med gemensamma regler för telekom, e-handel, upphovsrätt och dataanvändning, m.m. Detta hindrar företag från att enkelt expandera till andra länder inom den inre marknaden.

Internet har förändrat världshandeln. Produktion och handel med varor och tjänster idag är beroende av geografiskt spridda globala värdekedjor. Informations och kommunikationsteknik är därmed avgörande för en effektiv produktion och försäljning. Globala värdekedjor har givit stora vinster i produktivitet, men det behövs ett konstant flöde av varor, tjänster, kapital, människor och data för ett konkurrenskraftigt näringsliv som kan utveckla nya, innovativa och kundanpassade erbjudanden.

Beräkningar visar att skapandet av en digital inre marknad kan skapa 340 miljarder högre BNP i EU, och en stor del av tillväxten kommer av att europeiska tillverkare i allt större grad kan analysera stora datamängder. Detta kräver att en mängd olika typer av data fritt kan flöda mellan länder och företag.

I veckan släppte EU-kommissionen sin strategi för den Digitala Inre Marknaden, vars syfte är att sätta EU i förarsätet när det kommer till den globala digitala ekonomin. En av delarna i denna strategi visar hur EU kan bygga en datadriven ekonomi, som stimulerar till ny innovation av varor och tjänster, och låter företag dra nytta av nya sätt att analysera stora mängder data.

Vi välkomnar Kommissionens syn på datadriven innovation som helt avgörande för Europas framtida konkurrenskraft, och särskilt det kommande initiativet om fria dataflöden.

Samtidigt pågår slutförhandlingarna om en europeisk Dataskyddsförordning mellan medlemsländerna. Den datadrivna ekonomin utgör själva basen för en konkurrenskraftig digital och modern marknad. Då dessa nya regler sätter ramarna för möjligheterna att skapa ekonomiska och sociala värden under de kommande 20 åren är det helt centralt att dessa inte stressas fram och skapar hinder för morgondagens affärsmodeller.

Tydliga regler för dataskydd som erbjuder skydd för individen, skapar tillit och samtidigt öppnar upp för datadriven innovation genom big-data, molntjänster och öppna dataflöden inom och utanför EU är av största vikt för svenska företag. Likaså behövs en tydlig fördelning av roller och ansvar i databehandlingskedjan. Vi förutsätter att Sveriges regering står upp för detta i förhandlingarna med övriga EU länder.

EU måste uppfylla sitt löfte om att vara ”big on the big things, and small on the small”. Den digitala revolutionen är ingen liten sak. En digital inre marknad kommer att skapa miljarder i tillväxt och hundratusentals jobb i ett Europa som desperat behöver dem.

 

Carola Lemne, vd Svenskt Näringsliv

Karin Johansson, vd Svensk Handel

Åke Svensson, vd Teknikföretagen

Peter Jeppsson, vd Transportgruppen

Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör It &Telekomföretagen

Eva Östling, vd Visita

 

Läs hela artikeln här