Bättre avslut än inledning av året

Publicerad 12 februari 2015 Senast uppdaterad 20 februari 2015

Orderingången ökar både på export och från hemmamarknad i slutet av 2014. Ökningen är sammantaget klart mer omfattande än tidigare under året. Även kapacitetsutnyttjandet ökar något men är kvar på låg nivå. Efterfrågan på personal minskar fortfarande. Det enligt Teknikföretagens konjunkturbarometer för årets sista kvartal.

Som tidigare är det bil- och transportmedelsindustrin som visar en jämförelsevis stark orderingång, men det är nu en mer positiv ordertillväxt på flertalet andra delar av teknikindustrin. Foto: Eva Lindblad

Konjunkturmässigt har 2014 varit påfallande svagt. Både kapacitetsutnyttjandet och behovet av arbetskraft är fortfarande kvar på de låga nivåer som i början av året. Orderingången har däremot enligt företagens rapporter tagit fart under fjärde kvartalet och det gäller exporten och nästan i lika hög grad på hemmamarknaden.

– Som tidigare är det bil- och transportmedelsindustrin som visar en jämförelsevis stark orderingång, men det är nu en mer positiv ordertillväxt på flertalet andra delar av teknikindustrin. Förbättringarna är också tydliga i instrumentindustrin och för leverantörer till tele- och elektroindustrin, säger Teknikföretagens chefekonom Anders Rune.

För leverantörsföretagen är bilden mer splittrad, inte bara mellan olika områden. Här är det också till skillnad från den samlade bilden, ungefär lika många företag som fortfarande har minskande order som de som ökar. Förhoppningsvis handlar det här mer om en tillfällig eftersläpning kopplad till en begränsad efterfrågan under fjärde kvartalet. Det rätta svaret kommer att ges i nästa barometer, i mars 2015.

Undersökningen omfattar uppgifter från 545 företag/koncerner med en sammanlagd försäljning på 574 miljarder kronor från anläggningar i Sverige, varav 79 procent på export.