Skolan behöver långsiktig satsning över blockgränserna

Publicerad 10 april 2014 Senast uppdaterad 11 november 2014

På onsdagen presenterade regeringen sin vårbudget och därmed gick också det officiella startskottet för årets valrörelse. Teknikföretagen välkomnar regeringens satsning på skolan men efterlyser bredare politiska lösningar.

Teknikföretagen ser fler behöriga lärare i teknik, matematik och NO som den mest angelägna frågan för att stärka grundskolans kvalitet. Foto: Eva Lindblad

- Vi ser gärna en blocköverskridande överenskommelse om skolan där politiken tar ett ordentligt och långsiktigt grepp om utbildningspolitiken och hur kvalitén i svensk skola ska höjas. Om politiken kan ta ett riktigt ansvar för skolan, då ställer gärna industrin upp och deltar i det utvecklingsarbetet, säger Tobias Eriksson, ansvarig för Teknikföretagens arbete med kompetensförsörjning.

- Med hänsyn till att svenska elever presterar allt sämre i förhållande till jämförbara länder så är det positivt att regeringen nu prioriterar skolan inom det reformutrymme som de har identifierat, säger Tobias Eriksson. 
Teknikföretagen ser fler behöriga lärare i teknik, matematik och NO som den mest angelägna frågan för att stärka grundskolans kvalitet.

- Tyvärr räcker det inte med att lärarutbildningen växer när söktrycket är lågt. Förslagen om kompletterande pedagogiska utbildning och en examenspremie för ämneslärare i matematik, teknik och NO är därför positiva initiativ. Men i högstadiet är läget närmast krisartat och det krävs mer för att vända utvecklingen, säger Tobias Eriksson.

Skolan måste rusta för arbetslivet

- För oss är det särskilt viktigt att skolan rustar eleverna för det kommande arbetslivet. Bland annat genom ett ökat samarbete med näringslivet. Men också genom att alla elever ska få undervisning i teknik, naturvetenskap och matematik av skickliga lärare, säger Tobias Eriksson.

Teknikföretagen ser också positivt på att regeringen vill stärka rektorernas ansvar och det pedagogiska ledarskapet i skolan samtidigt som de också vill minska lärarnas administrativa börda.

- Det är förslag som vi har drivit länge, säger Tobias Eriksson. 
Teknikföretagen driver också sedan lång tid frågan om att stärka teknikämnet genom att alla grundskolor ska ha en behörig lärare med ansvar för teknikämnet och alla elever bör garanteras 200 timmar schemalagd undervisning i teknik som ett eget ämne under årskurs 1-9. 

Bakgrunden är undersökningar som visar att teknikämnet i grundskolan idag lider av stora kvalitetsbrister. En av sex elever riskerar att bli helt utan undervisning i teknikämnet. Dessutom saknar varannan lärare i teknik behörighet att undervisa i ämnet när de nya behörighetsreglerna träder i kraft 2015.

I Teknikföretagens rapport "Teknikämnet i träda" kan du läsa mer om Teknikföretagens arbete för att fler unga ska stimuleras att välja en utbildning inom teknikområdet.