Sanktionsavgifter vid överträdelse av Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Publicerad 15 augusti 2014 Senast uppdaterad 18 november 2014

Den 1 juli i år trädde ett fyrtiotal bestämmelser med sanktionsavgift i kraft. Flera av bestämmelserna har tidigare varit förenade med böter men dessa ersätts nu alltså av sanktionsavgifter.

Några av de områden som belagts med avgift är om arbetstagare saknar skriftligt tillstånd från arbetsgivaren för att köra truck, om lyftanordning inte är besiktigad eller om en speciell typ av laserstråle inte är inkapslad eller avskärmad. Foto: Eva Lindblad

En sanktionsavgift är en administrativ påföljd som riktas mot en juridisk person. Ingen egentlig prövning sker av skuldfrågan utan det räcker i princip med ett konstaterande att den aktuella regeln överträtts. Ärendet hanteras av Arbetsmiljöverket. Innan lagändringen gällde att uppsåt, underlåtenhet eller oaktsamhet måste bevisas hos en eller flera fysiska personer. Hanteringen av avgifter istället för straff förväntas bli enklare för myndigheterna, eftersom man slipper den många gånger besvärliga bevisningen i skuldfrågan.

De flesta sanktionsavgifter är differentierade, vilket innebär att stora företag får betala mer än små företag för samma typ av överträdelse. Storleken på sanktionsavgiften beräknas efter antalet sysselsatta i företaget. Såväl anställda som inhyrda under samma organisationsnummer räknas.

Om arbetsgivaren inte godkänner avgiften så prövas avgiften av förvaltningsrätten som fattar beslut om sanktionsavgift. Förvaltningsrättens beslut kan överklagas till kammarätten. Det krävs då prövningstillstånd.

Några av de områden som belagts med avgift är om arbetstagare saknar skriftligt tillstånd från arbetsgivaren för att köra truck, om lyftanordning inte är besiktigad eller om en speciell typ av laserstråle inte är inkapslad eller avskärmad. Hela listan på de bestämmelser från Arbetsmiljöverket som är förenade med sanktionsavgift finns här.

Vi berättar mer om sanktionsavgifterna under årets arbetsrättsdagar:

30/9 kl. 10-15 Göteborg
7/10 kl. 10-15 Stockholm
14/10 kl. 10-15 Lund
21/10 kl. 10-15 Umeå
4/11 kl. 10-15 Jönköping

Läs mer och anmäl dig här