Riksbanken försvårar lönebildningen på svensk arbetsmarknad

Publicerad 12 juni 2014 Senast uppdaterad 18 november 2014

Riksbankens ensidiga fokus på den finansiella stabiliteten riskerar att gå ut över den samhällsekonomiska stabiliteten. Inflationsförväntningarna och den låga inflationstakten äventyrar lönebildningen på arbetsmarknaden. Det skriver Industrins Ekonomiska Råd i en ny rapport.

Lönebildningen kan komma att fungera sämre än vad den har gjort. I så fall äventyras den makroekonomiska stabiliteten och arbetsmarknadens funktionssätt. Foto: Eva Lindblad

Konsumentpriserna i Sverige har under de senaste decennierna ökat långsammare än inom euroområdet och i USA. Den genomsnittliga ökningstakten ligger klart under Riksbankens inflationsmål på 2 procent per år. Ett trovärdigt inflationsmål har varit en avgörande utgångspunkt vid löneförhandlingarna. Det betyder att parterna får det svårt att förutse Riksbankens agerande och därmed den framtida penningpolitiken.
 
Lönebildningen kan därför komma att fungera sämre än vad den har gjort. I så fall äventyras den makroekonomiska stabiliteten och arbetsmarknadens funktionssätt. Med andra ord riskerar Riksbankens ensidiga fokus på den finansiella stabiliteten att gå ut över den samhällsekonomiska stabiliteten.

Arbetskraftskostnaderna inom svensk industri är höga i internationell jämförelse. Det vill till en snabbare produktivitetsutveckling än i konkurrentländerna för att konkurrenskraften ska bevaras, konstaterar IER.

Samtidigt pressas svensk industri av den nominellt sett starka kronan. IER:s genomgång visar också att kronkursens fluktuationer har ökat under de senaste åren. Svensk industri hotas därmed dubbelt: dels av perspektivet av en starkare krona som höjer relativkostnaderna, dels en ökad osäkerhet om växelkursens riktning.