Lättare att jämföra yrkesutbildningar inom Europa

Publicerad 10 oktober 2014 Senast uppdaterad 18 november 2014 Kontaktperson: Karin Fjell Hager

Förslaget för hur Sverige ska ansluta sig till det europeiska ramverket för utbildning och kvalifikationer, EQF, är nu ute på remiss. Teknikföretagen ställer sig bakom regeringens förslag med ett undantag.

European Qualification Framework gör det möjligt att jämföra kvalifikationer som examina, utbildningsbevis, certifikat och diplom från de europeiska länderna med varandra. Foto: Eva Lindblad

Syftet med ramverket är att både utbildningar inom det offentliga utbildningsväsendet och inom det privata ska inordnas i ett system som gör det möjligt att jämföra utbildningar inom EU med varandra. Förutom den uppenbara fördelen att utbildningar från olika länder kan jämföras kommer det sätt som utbildningar beskrivs i form av kunskap, färdighet och kompetens, att leda till en högre kvalitet.

– Utbildningsanordnarna kommer att vara angelägna om att deras utbildningar lever upp till kraven för den nivå i ramverket man vill att utbildningen ska inplaceras i, säger Torgny Martinsson, projektledare i kompetensförsörjningsfrågor på Teknikföretagen.

Referensramen omfattar åtta nivåer som beskriver läranderesultat i form av kunskaper, färdigheter och kompetenser där nivå 1 avser examen från särskolan och nivå 8 rör forskarexamen. Det är den sista nivån i det svenska förslaget som Teknikföretagen anser avviker från det europeiska originalet – i Sverige föreslås nivå 8 bara avse forskarexamen från de offentligfinansierade universiteten och högskolorna. Hur framtiden för den högre utbildningen kommer att utvecklas vet vi inget om, menar Torgny Martinsson.

– Om en privat högskola med forskarutbildning etableras, trots de senaste signalerna från den nya regeringen, kan den med liggande förslag inte få sin utbildning godkänd på nivå 8. Det svenska ramverket måste vara öppet på alla åtta nivåer som det är tänkt i det europeiska ramverket så att alla aktörer som vill kan ansöka om att få sin utbildning nivåplacerad.