Institutens roll i forskningssystemet måste stärkas

Publicerad 16 juni 2014 Senast uppdaterad 18 november 2014 av Karin Fjell Hager

Utveckla och tydliggör forskningsinstitutens roll i det svenska forsknings- och innovationssystemet, skriver Teknikföretagen i ett brev till finans-, närings- och utbildningsdepartementen.

Genom att tydliggöra institutens roll utvecklas samverkan mellan lärosäten, näringsliv och institut på ett resurseffektivt sätt. Foto: Eva Lindblad

Allt fler länder satsar mer på kunskap för att ta sig högre upp i värdekedjan för att skapa välstånd. För att vinna i den globala konkurrensen räcker det inte med hög kunskap. Länder måste också ha förmåga att omsätta denna kunskap till värde, alltså skapa innovationer i näringslivet och i den offentliga sektorn.
Industriforskningsinstituten fyller en viktig roll i det svenska forsknings- och innovationssystemet. Teknikföretagen anser denna roll skulle kunna utvecklas ytterligare, bland annat finns det ett behov av en samlad strategi för institutssektorn, vilken i sin helhet måste byggas gemensamt av ägarna, dvs. stat och näringsliv, tillsammans med instituten.

– Forskningsinstituten bör ges en tydligare och mer utvecklad roll i forsknings- och innovationssystemet, säger Peter Johansson, ansvarig för FoU-frågor på Teknikföretagen.

Instituten bör tillhandahålla och utveckla innovationsinfrastruktur och i samarbete med näringslivet och universiteten vara sammanhållande för strategiska teknikområden. De bör också initiera satsningar och bistå industriella konsortier inom de strategiska innovationsprogrammen.

Instituten bör också stärka sitt samarbete med regionala aktörer, särskilt för att kunna ge teknikstöd till småföretag. Ytterligare en viktig uppgift är att utveckla och koordinera svenskt deltagande i EU:s forskningsprogram.

– Genom att tydliggöra institutens roll utvecklas samverkan mellan lärosäten, näringsliv och institut på ett resurseffektivt sätt. Det behövs en ökad basfinansiering för att forskningsinstituten ska kunna bedriva egen forskning och bygga långsiktig strategiskt viktig kompetens för företagen, säger Peter Johansson.

Mer om Teknikföretagens syn på behovet av en strategi för en stärkt institutssektor i Sverige finns i dokumenten till höger på sidan.