Fortsatt trögt för teknikindustrin i Europa

Publicerad 18 augusti 2014 Senast uppdaterad 18 november 2014 av Bengt Lindqvist

Dessvärre vill inte efterfrågan inom EU tillta i någon större omfattning varför även 2014 ser ut att bli ett dåligt år för teknikindustri i Sverige. Här och där är den ekonomiska aktiviteten hyfsat hög. Men generellt har det globala näringslivets näst intill totala ovilja att våga investera i hög omfattning medfört att efterfrågan på investeringsvaror är fortsatt låg. En del konsumtionsvaror, som exempelvis personbilar, visar å andra sidan en viss grad av tillväxt.

Produktionsnivån i den europeiska teknikindustrin har minskat. Det är lite oklart varför, men det är inte omöjligt att politiska oroligheter kan ha bidragit vilket påverkat EU:s export och investeringar negativt. Foto: Eva Lindblad

Det rullade på rätt bra för teknikindustri inom EU från första kvartalet 2013 fram till april i år. Under denna period ökade produktionsnivån med inte helt obetydliga fyra procent. Därefter har produktionsnivån tvärt emot förväntningarna minskat. Det är lite oklart varför, men det är inte omöjligt att politiska oroligheter kan ha bidragit vilket påverkat EU:s export och investeringar negativt. Därutöver har tillväxten i Frankrike och Italien inte kommit igång ordentligt. Positivt i Italien och Frankrike var att produktionsnivån i teknikindustrin ökade mellan första och andra kvartalet i år. Däremot gick produktionsnivån i Spanien och Tyskland tillbaka.

För Tysklands del skedde nedgången främst i investeringsvaruindustrin medan produktionsnivån för tillverkare av motorfordon i stort sett var oförändrad. Att produktionsnivån för teknikindustri sammantaget gick tillbaka något i Tyskland under andra kvartalet kan i viss mån bero på att Tysklands BNP-tillväxt minskade mellan första och andra kvartalet i år. Detaljerna i BNP-siffrorna för Tyskland har inte publicerats ännu, men statistikmyndigheten anger att investeringarna minskade (dock ej hur mycket) efter en hög tillväxt under första kvartalet. Detaljandel och i viss mån personbilsförsäljning (beroende på val av kalender- och säsongrensning) ökade i stället i ringa omfattning under andra kvartalet vilket tyder på en begränsad total konsumtionsökning.

Låg vinsttillväxt hot mot företagens investeringar

Produktionsnivån för tillverkare av investeringsvaror inom EU minskade mellan april och juni i år. Här bidrog naturligtvis Tyskland. Något som vi gärna upprepar tills det fastnar i medvetandet på gemene man är alldeles för låg vinsttillväxt för näringsliv och industri i EU. Vinsttillväxt är av stor vikt för finansiering av företagens investeringar när finansmarknaden och bankutlåning under flera år inte fungerat tillfredsställande. Denna svaga vinsttillväxt betyder alltså att företagens efterfrågan på investeringsvaror förblir låg.

Däremot minskade inte produktionsnivån för motorfordonsindustri i EU mellan april och juni, utan var oförändrad. Här ökade nivån främst i Frankrike och UK. Signaler från PSA och Renault i Frankrike visar att det värsta förefaller vara över för deras del. I UK ser exempelvis produktionen av personbilar ut att hamna på höga 1,5 miljoner fordon i år vilket skulle tangera den höga nivån från 2005.

Tillväxten inom EU avtar

Vi förväntar oss en fortsatt låg efterfrågan inom Europa även under innevarande halvår. Med mycket låg eller näst intill obefintlig sysselsättningstillväxt i Frankrike och Italien blir det svårt för hushållen att starta en konsumtionsfest. Tyskland skapar förvisso arbeten men också begränsad ekonomisk tillväxt då hushållen inte riktigt vågar konsumera friskt samtidigt som företagens investeringar inte växer tillfredsställande eller läggs på is vid minsta tecken till osäkerhet och oro.

Ledande indikatorer visar att tillväxttakten för teknikindustri inom EU/EMU kommer att avta successivt under andra halvåret i år och att produktionsnivån bara ökar högst en procentenhet det närmaste halvåret från senaste uppmätta nivå i juni. Därutöver har förväntningar om det framtida affärsläget som det mäts enligt det tyska IFO-indexet fallit ut allt sämre sedan april. Detta är ingen direkt slump då problemen i Ukraina satte igång vid den tidpunkten.
Det vore mindre bra eller t.o.m. förödande om den lilla förbättring som teknikindustri inom EU visat sedan första kvartalet 2013 (och som just gått hand i hand med förbättringen i ledande indikatorer under samma period) skulle få sitt slut framåt årsskiftet vilket skulle bli fallet om indikatorerna inte snart förbättras i bättre omfattning.

Positivt är att det ljusnat något för Spanien. Men detta land har fortsatt näst intill ohanterliga strukturproblem med arbetslöshet på 25 procent, en bruttoskuld och ett löpande budgetunderskott för offentlig sektor på 100 procent respektive drygt fem procent av BNP. Därutöver står ett och annat hus fortfarande tomt. Det måste till årliga tillväxtmirakel de närmaste tio åren för att få detta land på fötter. Även Italien och i viss mån Frankrike är ekonomiskpolitiskt misskött och behöver mer än ett decennium av årlig hög ekonomisk expansion.

Rekord i amerikansk teknikindustri

Som förväntat kvicknade tillväxten till i betydande grad under andra kvartalet i år i USA efter osedvanligt eländigt väder under första kvartalet vilket påverkade tillväxten negativt. Inledningen av 2014 fick den innebörden att i stort sett alla prognosmakare räknade med att BNP- tillväxten skulle bli riktigt låg i år och lägre än tidigare förväntat. Consensus-prognosen innan preliminära siffror presenterades för andra kvartalet visade att BNP-tillväxten bara skulle bli 1,6 procent i år. En så låg tillväxt tror vi inte alls på mot bakgrund av andra kvartalets starka siffra. I USA hamnar i stället tillväxten en bit över två procent i år.

Teknikindustri i USA visar fina siffror för perioden januari-juli i år. Efter en lite negativ (väder) inledning på 2014 nådde produktionsnivån sin högsta nivå någonsin i juli i år eller så lång tillbaka som vi har siffror d.v.s. från 1972. I fjol ökade produktionsvolymen för teknikindustri 4,7 procent och det ser ut som om den ökar i ungefär samma takt i år eller 4,5 procent.

I USA har visar maskinindustrin, till skillnad från EU, en bra tillväxt hittills i år. Produktionsnivån har stigit med knappt fyra procent för perioden jan-juli. Maskinindustri ser därmed ut att gå ett ganska bra år till mötes vilket främst beror på att näringslivets investeringar ökar måttligt. Under första halvåret ökade de omkring 4,5 procent i årstakt eller ungefär i samma takt som under 2013.
Däremot går det lite trögare för produktionen av motorfordon jämfört med tidigare. Här var ju de starka åren av återhämtning 2011-2013. Inhemsk personbilförsäljning utvecklas ändå ungefär som förväntat och ser ut att hamna på 16 miljoner enheter i år vilket därmed innebär att försäljningen börjar närma sig de gamla goda åren i början av 2000-talet.

Arbetsmarknaden visar samtidigt, till skillnad från EU, en bra sysselsättningstillväxt. Vi är inte direkt oroliga för den amerikanska ekonomin, även om internationell politisk turbulens mycket väl kan ge negativa återverkningar. Institutionerna/regler för finanspolitiken lämnar fortfarande övrigt att önska.

Brittisk industri växlar upp

Som vi noterade ovan är det bra fart i Storbritannien. Teknikindustrins expansion drivs främst av personbilsindustrin som kommit tillbaka ganska bra genom en hyfsad försäljningsökning på hemmamarkanden 2012-2013 och i år. Näringslivets vinster har börjat öka i ungefär samma takt som före finanskrisen 2008-2009 och investeringarna ökar därefter. Tillverkare av investeringsvaror får därför positiv draghjälp från hemmamarkanden.

Brittisk arbetsmarknad har också en tendens till att fungera lite bättre än motsvarande marknader i en del kontinentala EU-länder vilket medfört att arbetslösheten med några få undantag minskat kvartal för kvartal sedan sista kvartalet 2011. Sysselsättningen visar samtidigt den högsta tillväxttakten i år sedan ”champagneåren” 1987-1988.

BNP-tillväxten uppgick till 3,1 procent under andra kvartalet i år och ökade för sjätte kvartalet i rad. För hela 2014 ser tillväxten ut att hamna på tre procent. Detta är en tillväxttakt som EU sammantaget skulle behöva varje år de kommande tio åren.

Sämre i Brasilien och Ryssland

Personbilsförsäljningen i Ryssland rasade i juli eller med drygt 20 procent i årstakt. Nu är tidigare förhoppningar att Ryssland kan bli ”Europas” största personbilsmarknad borta under överskådlig tid. BNP-tillväxten förväntas bli negativ såväl i år som nästa år. Samtidigt bidrar naturligtvis handelskriget initialt också negativt. Noterbart är att alkohol och kaffe är undantaget från handelsrestriktionerna. Klart att de ska ha cognac till kaffet! 
Det är ju snarare så att det enbart borde ha varit dessa varor som skulle ha varit föremål för restriktioner. Landet är ju inte direkt känt för låg alkoholkonsumtion.

Nu är det slutsparkat i Brasilien. Tillväxten är inte helt slut men har tappat tempo. Ekonomin växte med 1,9 procent i årstakt under första kvartalet (senaste observation) och centralbanken räknar optimistiskt med att tillväxten hamnar någonstans 1,6-1,8 procent per år 2014-2015. Det ska mycket till för att tillväxten ska nå dessa nivåer. Hög styrränta och förväntningar om ytterligare höjd styrränta framöver gör att investeringarna faller i år och förväntas göra så även nästa år. Konsumtion och export ska i så fall hålla uppe efterfrågan, men när det tredje största exportlandet Argentina går på knäna kan det bli svårt. Exporten till Argentina föll med hela 25 procent i årstakt under andra kvartalet i år.

Teknikindustrin i Brasilien har sett bättre dagar. Personbilsförsäljningen minskade fem procent under första halvåret i år jämfört med motsvarande period i fjol. I juli minskade den med 15 procent i årstakt där fotbollstittande i stället för biltittande hos återförsäljare säkerligen bidrog. Detta har naturligtvis haft återverkningar på den inhemska bilindustrin. Personbilsproduktionen minskade med 17,5 procent perioden januari-juli i år jämfört med motsvarande period i fjol.
Med hög räntenivå och fallande investeringar ser produktionen i maskinindustrin att minska med hela 7 procent i år.(+4 procent 2013). 
Om det inte hade varit för tilltagande inflationstakt eller +6,3 procent i juli (som därmed börjar hamna utanför inflationsmålets max-tak på +6,5 procent) med en hög styrränta som följd hade det sett bättre ut. Räkna inte med Brasilien det närmaste året. Amerikanska GM har dock inte tappat något förtroende för landet utan har i dagarna beslutat om ett investeringsprogram på 2,8 Mdr USD för 2015-2019.

Kina går hyfsat efter omständigheterna

Visst kommer det emellanåt en del negativa signaler från Kina. Teknikindustrin visar å andra sidan inga direkt negativa utfall. Produktionen ökade med 11,2 procent första halvåret i år jämfört med motsvarande period i fjol. Därmed låg ökningstakten på samma nivå som för hela 2013. Samtidigt har exporten av teknikvaror utvecklats ganska svagt första halvåret, så rimligtvis är det den inhemska ekonomin som bidrar positivt vilket bilförsäljning och skakiga investeringssiffror indikerar.

Att total industriproduktion inte växer i samma omfattning som 2012-2013 har i stället sin förklaring i att tillväxten för andra industrigrenar än teknikindustri bromsat in. Det är framför allt textil-, beklädnad-, livsmedel- och pappersindustrin som inte alls visar samma tillväxt som 2012-2013, i vissa fall en halvering som i textil och beklädnad.

Sverige följer Tyskland

Precis som i Tyskland och EU totalt nådde produktionsnivån för teknikindustri i Sverige en relativt hög nivå i april i år för att därefter ha minskat t.o.m. juni. Under den perioden visade maskinindustrin en tillbakagång med hela åtta procent. Maskinindustrin visar också en tillbakagång under första halvåret jämfört med såväl första som andra halvåret i fjol. Detta är lite förvånande mot bakgrund av våra egna barometerundersökningar som de senaste två kvartalen visat på återhämtning om än i begränsad omfattning.

För tillverkare av motorfordon, som visserligen påverkats av volatil efterfrågan på tunga lastvagnar i Europa det senaste halvåret, var nedgången i produktionsnivå mellan april och juni begränsad.

Produktionsnivån för teknikindustri sammantaget i Sverige var en procentenhet lägre under första halvåret i år jämfört med motsvarande period i fjol. Första kvartalet visade i stort sett oförändrad produktionsnivå jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Tvärt emot förväntningarna blev i stället andra kvartalet en besvikelse.

I maj räknade vi med att produktionsvolymen för teknikindustri i Sverige skulle öka med tre procent i år. Det ska således till en ganska stark efterfrågan under andra halvåret för att detta ska infrias. Precis som i fjol kommer utfallet i stort sett avgöras om Europa, dit merparten av våra produkter exporteras, kan komma igång lite bättre. Just nu ser det inte så bra ut medan således läget i USA och Kina är lite bättre.

Vår barometerundersökning för tredje kvartalet beräknas vara klar i mitten av september. Den kommer att ge vägledning om hur det kan komma att gestalta sig fram till årsskiftet.