Borg borde fokusera på Sverige - inte Tyskland

Publicerad 14 mars 2014 Senast uppdaterad 11 november 2014

Det är förutsättningarna för industriell verksamhet i Sverige som behöver stärkas och därför är det rimligen bättre om svenska politiker försöker förbättra industriklimatet här i stället för att försöka övertyga sina kolleger i andra länder att ta ansvar för utvecklingen i Sverige, skriver Teknikföretagens vd Åke Svensson på DI Debatt.

Sverige behöver många och välutbildade tekniker och ingenjörer för att vara en attraktiv plats för kunskapsintensiva företag att växa på. Foto: Eva Lindblad

För någon vecka sedan uttalade finansminister Anders Borg att han avser att ta kontakt med tyska politiker för att argumentera för att behålla Scania och dess arbetstillfällen i Sverige och Södertälje. Det är förvisso bra att finansministern intresserar sig för industrins betydelse för Sverige. Men anslaget är märkligt, eftersom nycklarna till att behålla och utveckla svenskt näringsliv i realiteten främst ligger hos Anders Borg och andra svenska politiker – inte hos Borgs tyska kolleger.

Politiska beslut spelar en central roll för att värna det svenska näringslivet. Så var det under 1900-talet, då Sveriges starka industriposition skapades, och så är det i dag. Men den nya tidens globala konkurrens kräver nya insatser som tyvärr alltför ofta lyser med sin frånvaro.

Stora delar av den svenska näringslivsstrukturen står inför avgörande beslut. Betydande investeringar kommer att göras av företag vi kallar svenska, men som i praktiken är globala. Var dessa investeringar hamnar och vilka expansionsmöjligheter den svenska verksamheten har,  avgörs i mycket hög utsträckning av sådant som en finansminister har inflytande över. Om Anders Borg vill locka investeringar bör han därför omedelbart börja arbeta med det han själv kan erbjuda de globala företagen, och arbeta fram ett eget ”industripaket”  för det svenska näringslivet.
 
Låt oss först slå fast att alla paket måste bygga på själva grunden för vår välfärd: värnandet av öppen konkurrens och fri handel. Inom ramen för detta kan Anders Borg göra mycket för att stärka Scanias och andra företags möjligheter att stanna och expandera i Sverige. De sju delar som är mest kritiska i ett sådant paket är:

Utbildning:

Sverige behöver många och välutbildade tekniker och ingenjörer för att vara en attraktiv plats för kunskapsintensiva företag att växa på. Ungas intresse för teknik, liksom kvaliteten på den matematiska och naturvetenskapliga undervisningen, behöver stärkas.

Forskning:

Satsningarna på grundforskning och tillämpad forskning behöver öka. Likaså behöver lärosätenas förmåga att samverka med näringslivet förbättras och premieras.

Arbetsmarknad:

Ett modernt trygghetssystem, som ersätter det 40 år gamla LAS, behöver utvecklas. Företagens möjligheter att möta variationer i efterfrågan behöver stärkas samtidigt som företagens anställda hela tiden behöver kunna utveckla sin kompetens och medverka till en ökad rörlighet på arbetsmarknaden.

Skatter:

Skatter och arbetsgivaravgifter motverkar industrins utveckling. Vi har bland världens högsta skatter på arbete. Det påverkar incitamenten att satsa på utbildning samtidigt som det trycker lönekostnaderna uppåt. För till exempel ingenjörer som har tillgång till en global arbetsmarknad påverkar det förstås viljan att stanna i eller komma till Sverige.

Energi:

Säker tillgång på el till konkurrenskraftiga priser är en förutsättning för industrins möjligheter att verka. Stabila spelregler krävs för att vi ska klara energiförsörjningen när de äldre kärnkraftverken tas ur bruk.  Elsystemets alla delar måste utvecklas och effektiviseras: produktion, distribution och förbrukning.

Miljöregler:

Tydliga miljöregler är bra och svenska företag har ofta konkurrensfördelar i förmågan att leva upp till dem. Men reglerna behöver vara gränsöverskridande och tillämpas på lika villkor internationellt. Det nyligen beslutade svaveldirektivet verkar i motsatt riktning. Dessutom måste miljöprövningar vara effektiva och ge företag klara besked inom rimlig tid.

Infrastruktur:

För att säkra näringslivets logistikflöden krävs stabila och kostnadseffektiva infrastrukturlösningar. Pålitligheten för såväl vägar som järnvägar behöver höjas från företagens perspektiv.
 
Bristen på en samlad politik för att få fram ett ”industripaket” gäller i hög grad även oppositionen. Inför ett samarbete mellan S, V och MP råder mycket stor osäkerhet om alla de frågor som nämnts ovan.
 
Lönsamma internationella företag ger stora positiva effekter för de samhällen där de är lokaliserade. För det kunskapsintensiva näringslivet finns det goda förutsättningar att nyindustrialisera delar av västvärlden. Vilka länder investeringarna hamnar i beror i hög grad på förutsättningar som politiska beslut skapar – beslut som regering och opposition i dag försitter chansen att fatta. Det är därför hög tid att svenska politiker fokuserar på det faktum att Scania och andra företags öde avgörs här – inte i Tyskland.