Tidigarelägg investeringar i infrastrukturen

Publicerad 11 april 2013 Senast uppdaterad 1 november 2014

Lågkonjunkturen och bristerna i infrastrukturen skapar inte bara problem utan även möjligheter. Investeringar i infrastruktur har en rad positiva effekter. Regeringens ökade satsningar är bra men de behöver också tidigareläggas. Det skriver Teknikföretagens vd Åke Svensson och Per Bondemark, ordförande i Näringslivets Transportråd på GP Debatt.

Investeringar i infrastruktur i allmänhet och järnväg i synnerhet, skulle ge svensk industri betydligt bättre förutsättningar att konkurrera på en global marknad.

Kombinationen av en global lågkonjunktur och en nationell infrastruktur med stora brister och investeringsbehov, riskerar att få långvariga konsekvenser för svensk ekonomi, svenska företag och i förlängningen riskeras även jobben. Något som dessutom regeringen påpekar i den nyligen presenterade satsningen på jobb och utbildning i samband med vårpropositionen.

Men det utgör också en möjlighet. Investeringar i infrastruktur i allmänhet och järnväg i synnerhet, skulle ge svensk industri betydligt bättre förutsättningar att konkurrera på en global marknad. Som ett resultat av själva infrastruktursatsningen skulle det dessutom skapa effektivare arbetsmarknadsregioner och nya arbetstillfällen i flera år framöver. Regeringens satsning i vårpropositionen på 700 miljoner kronor för 2013 på drift och underhåll av järnvägen är välkommet, men vi menar samtidigt att regeringen därutöver bör tidigarelägga nyinvesteringar i järnvägen som ökar tillgängligheten, kapaciteten och framkomligheten i centrala godsstråk för näringslivets transporter för att gynna tillväxt och jobben.

Beroende av väl fungerande infrastruktur

Sverige är ett exportberoende land i utkanten av Europa och med långa avstånd även inom landet. Svenska produkter och tjänster efterfrågas över hela världen, men vår geografiska placering utgör en konkurrensnackdel gentemot konkurrenter i centrala Europa och Asien. Det gör vår ekonomi och tillväxt särskilt beroende av en väl fungerande infrastruktur. När det exempelvis gäller transporter av tungt gods så är järnväg och sjöfart oftast de enda alternativen.

Inte minst vårt järnvägsnät är sårbart och definitivt inte rustat för att transportera människor och varor på ett effektivt sätt i framtiden. Det har blivit allt tydligare att bristande kapacitet och underhåll har blivit en hämsko för näringslivet och riskerar att försämra vår konkurrenskraft. Därför är investeringar i både ny järnväg och i underhåll av befintlig, som kan möta industrins krav på effektiva och pålitliga transporter, viktiga förutsättningar för att säkra tillväxten och jobben.

I höstas presenterade Alliansregeringen satsningar på forskning och infrastruktur. Ambitionen är att bättre rusta Sverige i den globala konkurrensen och stärka vår långsiktiga konkurrenskraft. Vi delar den ambitionen och menar bland annat, precis som regeringen, att så kallade strategiska stråk och noder bör vara vägledande för kommande satsningar på infrastruktur för godstrafik. Detta för att åtgärda de sedan länge välkända flaskhalsar som finns för exempelvis näringslivets godstransporter på järnväg.

Unik möjlighet att agera

Sedan dess har regeringen i direktiven till Trafikverkets så kallade åtgärdsplanering, föreslagit att vissa investeringar i infrastruktur bör tidigareläggas för att stärka kapaciteten inom transportsektorn. Samtidigt öppnade Anders Borg strax innan jul, för möjligheten att tidigarelägga satsningar för att långsiktigt stärka tillväxten och förutsättningarna för sysselsättningen, med anledning av den ekonomiska tillbakagången.

Detta skulle få stor betydelse för de svenska importerande och exporterande företagen som är beroende av goda transportmöjligheter för tillverkning och export av varor till andra länder. Mot bakgrund av att exportindustrin står för hälften av landets BNP och sysselsätter över 1,3 miljoner svenskar varje år, så är det också uppenbart hur viktigt det vore för svensk ekonomi och sysselsättning som helhet.

Regeringen har nu i samband med vårpropositionen en unik möjlighet att agera. Regeringen bör ta tillfället att tidigarelägga strukturellt viktiga investeringar i transportinfrastruktur. Investeringar som skapar effektiva godstransporter, kraftfulla arbetsmarknadsregioner och möjligheter för svensk industri att konkurrera med bättre förutsättningar i framtiden.

De goda statsfinanserna ger Sverige handlingsutrymme. Det ska vi använda för att stärka våra förutsättningar i det globala racet.