Straff ersätts med avgift

Publicerad 14 november 2013 Senast uppdaterad 3 november 2014

Riksdagen tog i våras ett beslut om att straffsanktioner på arbetsmiljöområdet till stor utsträckning ska ersättas av sanktionsavgifter. Arbetsmiljöverket har tagit fram ett förslag på vilka bestämmelser som de ser kan komma att beröras. Detta förslag är nu ute på remiss.

En sanktionsavgift, som nu föreslås, är en administrativ påföljd som riktas mot en juridisk person. Ingen egentlig prövning sker av skuldfrågan utan det räcker i princip med ett konstaterande att den aktuella regeln överträtts. Foto: Eva Lindblad

Hanteringen av avgifter istället för straff förväntas bli enklare, eftersom avgiften sköts av Arbetsmiljöverket och man slipper den många gånger besvärliga bevisningen i skuldfrågan.

– Det innebär samtidigt att företaget får ett begränsat utrymme att hävda sina rättigheter. Då är det oerhört viktigt att alla regler som förses med sanktionsavgifter är så tydliga att de inte kan missförstås, säger Malin Nilsson som arbetar med arbetsmiljöfrågor på Teknikföretagen.

Direkt straffsanktion för brott mot arbetsmiljölagen är i regel böter. Ärendet hanteras av Arbetsmiljöverket, åklagare och allmän domstol, med möjlighet att överklaga till högre instans. Preskriptionstiden är två år. Uppsåt eller oaktsamhet måste bevisas hos en eller flera fysiska personer.

Förslaget innebär enklare hantering

En sanktionsavgift, som nu föreslås, är en administrativ påföljd som riktas mot en juridisk person. Ingen egentlig prövning sker av skuldfrågan utan det räcker i princip med ett konstaterande att den aktuella regeln överträtts. Ärendet hanteras av Arbetsmiljöverket. Om arbetsgivaren inte godkänner avgiften så prövas avgiften av förvaltningsrätten som fattar beslut om sanktionsavgift. Ansökan om avgift måste ske inom fem år från det att en bestämmelse har överträtts.

Några av de områden som föreslås beläggas med avgift är om arbetsgivaren saknar tillstånd för truckkörning, om lyftanordning inte är besiktigad eller om en speciell typ av laserstråle inte är inkapslad eller avskärmad. Sanktionsavgiften anpassas efter risknivå och kan som högst bli 1 000 000 kronor. I de flesta fall föreslås sanktionsavgiften beräknas efter antalet sysselsatta i verksamheten.

Förslaget är nu ute på remiss. Senast den 9 december ska Teknikföretagen och andra arbetsgivarorganisationer svara på remissen. I mars 2014 beslutar Arbetsmiljöverket i frågan och 1 juli 2014 träder förändringen i kraft.