Större ansvar för arbetsgivare med nya arbetsmiljöregler

Publicerad 26 augusti 2013 Senast uppdaterad 1 november 2014

Efter många turer och 21 år av utredningar har Ministerrådet och EU-parlamentet antagit ett nytt direktiv om elektromagnetiska fält i arbetet. Senast den 1 juli 2016 ska direktivet vara implementerat i nationell lagstiftning. Så här förbereder du dig för de nya kraven.

Elektromagnetiska fält uppstår kring allt som drivs med ström - elektrisk utrustning, kablar och ledningar och förekommande således på mer eller mindre alla arbetsplatser. Foto: Eva Lindblad

Teknikföretagen kommer att vara remissinstans i Arbetsmiljöverkets arbete med att ta fram en ny föreskrift utifrån direktivet och även samråda kring behov av informationsmaterial och vägledningar. Via Prevent kan vi initiera kompletterande informations- och utbildningsmaterial anpassat till branschens behov.

Elektromagnetiska fält uppstår kring allt som drivs med ström - elektrisk utrustning, kablar och ledningar och förekommande således på mer eller mindre alla arbetsplatser.

Elektromagnetiska fält som medför exponering över det nya direktivets insats– och gränsvärden är mycket ovanliga och förekommer endast på arbetsplatser där man använder mycket höga strömmar eller spänningar. För verkstadsindustrin är större svetsutrustningar och punktsvetsning ett område som berörs, men även stora elektriska smält- och härdugnar samt vissa elektrolysanläggningar kan överskrida insats- och gränsvärden.

I och med det nya direktivet får arbetsgivaren ett tydligare ansvar för att riskbedöma och fastställa den eventuella exponeringen för elektromagnetiska fält som arbetstagaren kan utsättas för i arbetet. Förutom dokumenterad riskbedömning och utifrån den bedömningen av behov av åtgärder för att minska exponering, så finns krav på information och utbildning av arbetstagare samt i vissa fall erbjudanden om hälsokontroller.

Ställ krav på leverantören vid köp av ny utrustning


Eftersom arbetsgivaren måste genomföra riskbedömning av all utrustning som kan generera exponering för elektromagnetiska fält bör det mest effektiva vara att i samband med inköp få så mycket information som möjligt från leverantören, som enligt maskindirektivet och lågspänningsdirektivet redan idag har en skyldighet att deklarera detta. På så sätt minimeras behovet av kostsamma mätningar i efterhand.

Alla maskiner som sätts på europeiska marknaden ska följa föreskriften Maskiner AFS 2008:3 och vara CE-märkta. I bruksanvisningen för CE-märkta maskiner ska leverantören ge upplysning om den strålning som avges till operatören och utsatta personer. Här nämns särskilt riskerna för de som bär aktiva eller icke aktiva medicintekniska implantat.

På Arbetsmiljöverkets hemsida finns en temasida som på ett överskådligt sätt beskriver området elektromagnetiska fält och bakgrunden till EMF-direktivet. 

EU-kommissionen kommer att ta fram en europeisk vägledning utifrån EMF-direktivets krav. Dessutom har EMFWELD  fått i uppdrag att utveckla ett webbaserat bedömningsverktyg för analys och bedömning av exponering för elektromagnetiska fält vid svetsning och oförstörande provning. ”Räknesnurran” ska vara klar i god tid till direktivet träder ikraft.