Satsa långsiktigt på yrkesutbildningarna!

Publicerad 19 april 2013 Senast uppdaterad 1 november 2014

Teknikföretagen välkomnar de utökade platserna till Yrkesvux som presenterades i vårpropositionen. Samtidigt efterlyser vi en långsiktighet i satsningen på gymnasiala yrkesutbildningar för vuxna.

Satsningen på Yrkesvux måste bli permanent för att arbetsmarknadens behov verkligen ska styra utbudet. Foto: Eva Lindblad

Syftet med yrkesutbildningarna är att tillgodose arbetsmarknadens behov. För att främja samverkan mellan företag och utbildningsanordnare behövs dock en tillförlitlighet i systemet och långsiktighet kring satsningarna.

Utbildningsanordnarnas möjlighet att på ett kvalitativt sätt skala upp och ner antalet utbildningar och utbildningsplatser är i dag begränsade. För att ordna behovsanpassade utbildningar krävs större utrymme för strategisk samverkan med presumtiva arbetsgivare och en mer långsiktig finansieringsmodell. Detta samarbete försvåras dock av sena tilldelningsbesked och korta ställtider i kombination med att finansieringen är bunden till innevarande år.

I vårpropositionen utlovas ytterligare 7 000 platser i år, vilket nästan är en dubblering av antalet platser. 2014 utökas satsningen till att omfatta knappt 13 000 platser, vilket är ett steg i rätt riktning. Dessa siffror bör dock jämföras med 2010 och 2011 då regeringen tilldelade närmare 25 000 platser per år inom Yrkesvux.

Från Teknikföretagens sida vill vi att satsningen på Yrkesvux blir permanent för att arbetsmarknadens behov verkligen ska styra utbudet. Som systemet ser ut idag finns det en överhängande risk att kommunerna använder satsningen för att trygga sin egen rekrytering. Kommuner och utbildningsanordnare måste arbeta strategiskt och långsiktigt för att tillsammans med företagen skapa utbildningsmöjligheter som leder till arbete.