Samarbete viktigt för acceptans

Publicerad 24 september 2013 Senast uppdaterad 1 november 2014

När EU:s energieffektiviseringsdirektiv nu ska införas i svensk lag är det viktigt att föreskrifterna tas fram i samarbete med näringslivet. Minst lika viktigt är att genomförandet inte innebär ökad administrativ börda för företagen.

De kostnads- och nyttoanalyser som föreslås måste ha ett företagsekonomiskt perspektiv och får inte innebära långsammare handläggning eller på annat sätt bromsa investeringar. Foto: Eva Lindblad

Teknikföretagen stödjer att Sverige uttrycker målet för energieffektivisering som ett intensitetsmål som anges i regeringens förslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet. 

Offentlig upphandling behöver anpassas och bli mer driven utifrån energiaspekten.  I föreskrifterna måste det tydligt framgå att energieffektivisering ska ha en mer framskjuten position i förhållande till prisfrågan, vilken allt för ofta får fälla avgörandet vid offentlig upphandling.

När det gäller genomförandet av artikel 7 tillstyrker Teknikföretagen förslaget att utarbeta en alternativ modell. Industrin och berörda parter bör involveras i detta arbete för att modellen ska vinna acceptans och ge de effekter som eftersträvas.

Möjligheten att använda sig av ledningssystem för att uppfylla kraven på energikartläggning är bra. Den lagtext som föreslås behöver dock bli mer förståelig och förtydligas för att minska osäkerheten.

Teknikföretagen är positivt till att samhället främjar användningen av restenergier från industrin. I de fall industrin bygger nya anläggningar eller uppgraderar befintliga anläggningar enligt omfattningen i direktivet, är det rimligt att man också värderar möjligheten att använda restenergier.

De kostnads- och nyttoanalyser som ska utföras enligt artikel 14 måste ha ett företagsekonomiskt perspektiv och får inte innebära långsammare handläggning eller på annat sätt bromsa investeringar. I förslaget sägs att tillsynsmyndigheten ska pröva om analysen uppfyller lagen. Det är viktigt att denna prövning inte innebär någon fördröjning av investeringen eller av den fullständiga prövningen.