Överenskommelser om korttidsarbete och fackavgifter

Publicerad 29 november 2013 Senast uppdaterad 3 november 2014

Teknikföretagen och IF Metall har träffat överenskommelser om kortidsarbete. Dels om korttidsarbete med statligt stöd, dels om korttidsarbete utan statligt stöd. Samtidigt har parterna kommit överens om att företagens medverkan vid uppbörd av fackföreningsavgifter, det s.k. Uppbördsavtalet, inte avvecklas utan att löper med samma giltighetstid och uppsägningstid som avtalen om korttidsarbete.

Överenskommelsen om korttidsarbete utan statligt stöd ger de lokala parterna ett alternativ till uppsägningar för en verksamhet med ekonomiska svårigheter. Foto: Eva Lindblad

-Det är bra att vi är överens om att vi får en situation som är mer lik övriga länder inom EU, säger Teknikföretagens förhandlingschef Anders Weihe som också menar att det är bra med den större flexibilitet som korttidsavtalen medför vilket ökar företagens konkurrensförutsättningar.

Korttidsarbete utan statligt stöd 

Överenskommelsen om korttidsarbete utan statligt stöd ger de lokala parterna ett alternativ till uppsägningar för en verksamhet med ekonomiska svårigheter. Avtalet påminner om den s.k. krisöverenskommelsen från år 2009. Den nu träffade överenskommelsen ger de lokala parterna en möjlighet att komma överens om att sänka arbetarnas utgående löner och andra ersättningar med upp till 12 procent. Under motsvarande andel av den ordinarie arbetstiden ska arbete inte utföras. Om de lokala parterna träffat en överenskommelse om en större sänkning än 12 procent så kan överenskommelsen först träda i kraft efter det att de centrala parterna fått del av det lokala protokollet och träffar en central överenskommelse.

Teknikföretagen har visserligen uppfattningen att Teknikavtalet IF Metall redan medger sådana överenskommelser men IF Metall är av en annan uppfattning. För att undanröja diskussionerna mellan de lokala parterna i tider då man på bolagen behöver koncentrera resurserna på annat har därför den här nya överenskommelsen träffats.

På samma sätt som i den tidigare överenskommelsen kan det gälla hela eller delar av arbetsstyrkan. Korttidsarbete behöver inte förläggas på samma sätt från dag till dag, vecka till vecka eller månad till månad, utan kan fritt variera under hela perioden så länge som korttidsarbetet sett över hela perioden för den lokala överenskommelsen summerar till procentsatsen som parterna kommit överens om.

En lokal överenskommelse kan inte gälla för en längre period än nio månader i taget. Det finns dock inget hinder mot att träffa flera på varandra löpande överenskommelser.

Överenskommelse med statligt stöd


Avtalet om korttidsarbete med statligt stöd är träffat med anledning av den kommande lagen om stöd vid korttidsarbete. Lagen är tänkt att träda i kraft den 1 januari 2014. Riksdagen har ännu inte fattat beslut men det finns inget som antyder att så inte kommer ske. Lagen är tänkt att, efter beslut av regering och riksdag, kunna tillämpas vid en synnerligen djup lågkonjunktur. Korttidsarbete med statligt stöd är tänkt att kunna tillämpas som längst i en tolvmånaders period, med en möjlig förlängning om ytterligare en tolvmånaders period.

Lagen ger möjlighet att genom en lokal överenskommelse arbetsbefria arbetstagaren i fasta steg med 20, 40 eller 60 procent och då sänka lön och andra ersättningar med 12, 16 respektive 20 procent. Arbetstagaren kan således aldrig få en lägre ersättning än 80 procent av sin ordinarie lön och andra ersättningar. Arbetsgivaren erhåller ersättning från staten genom en kreditering till arbetsgivarens skattekonto enligt formeln 43% av arbetstagarens ordinarie lön multiplicerat med arbetstidsminskningen.

Exempel:

På en arbetsplats enas de lokala parterna att arbetsbefria arbetstagarna en dag i veckan, d.v.s. med 20%, under en månad. En anställd som har en ordinarie lön om 25000 kronor per månad får under tiden med arbetsbefrielsen en lön om 22000 kronor per månad, d.v.s. 88% av sin ordinarie lön. Arbetsgivaren som betalar 22000 kronor per månad till den anställde erhåller då från staten 2150 kronor genom att det är 43% av 25000, d.v.s. ordinarie lön, multiplicerat med 20%.

Uppbördsavtalet och uppsägningstider

Under avtalsrörelsen 2011 träffade Teknikarbetsgivarna och IF Metall en överenskommelse om avveckling av Uppbördsavtalet. Denna överenskommelse kommer nu inte att fullföljas utan Uppbördsavtalet kommer att löpa med samma uppsägningstider som överenskommelserna om korttidsarbete. Således kommer Uppbördsavtalet liksom överenskommelsen om korttidsarbete utan och med statligt stöd, gälla med samma giltighetstid som, vid var tid gällande, Teknikavtalet IF Metall, och därefter med tre månaders uppsägningstid. Sägs en av dessa överenskommelser upp så anses övriga överenskommelser uppsagda med samma uppsägningsdag.

För våra medlemsföretag finns ytterligare information om överenskommelserna till höger på sidan. Logga in/skaffa webbkonto högst upp på sajten.