Krisens effekter fortfarande kännbara

Publicerad 28 juni 2013 Senast uppdaterad 1 november 2014

Den globala finanskrisen som inleddes för snart fem år sedan påverkar fortfarande den ekonomiska tillväxten negativt i många länder. Teknikföretagens ekonom Bengt Lindqvist har studerat produktionsutvecklingen för den globala tillverkningsindustrin under perioden 2008-2013.

Totalt sett har industrin globalt återhämtat sig. Det är framför allt tillväxtländerna som ökat produktionen. I Sverige och i många andra västländer ligger dock nivån betydligt lägre nu än före finanskrisen. Foto: Eva Lindblad

Under första kvartalet 2008 nådde industrin globalt en produktionstopp följt av den mest omfattande kontraktionen sedan 1930-talet. Efter en begränsad återhämtning 2010-2011 försvagades aktiviteten återigen under 2012 som en följd av fortsatta spridningseffekter från finansiella obalanser främst inom den europeiska monetära unionen.

Produktionsvolymen för industrin globalt ökade därför med begränsade 2 procent 2012 samtidigt som den minskade för de fyra stora länderna inom EU och för de medelstora länderna Sverige, Spanien, Belgien och Holland. Utanför EU minskade även industriproduktionen i Japan och Brasilien i fjol, medan den ökade något i USA.

Trots fem år av finansiell oro har ändå den globala industrin återhämtat sig och produktionen har ökat i en del tillväxtländer med låga tillverkningskostnader, främst i Asien, Sydamerika och Östeuropa. Därutöver har kontraktionen i Tyskland och USA varit måttlig vilket motverkat en allt för djup tillbakagång.

Jämfört med tidigare perioder av expansionsfaser efter lågkonjunktur haltar dock utvecklingen en del mellan regioner och mellan länder. Hela 29 länder, däribland Sverige, har ännu inte nått den produktionsnivå som nåddes under första kvartalet 2008. Svensk industri sammantaget har haft en sämre utveckling jämfört med tidigare ekonomiska störningar och jämfört med andra länder. Under första kvartalet i år var produktionsnivån för tillverkningsindustrin 16,7 procent lägre jämfört med första kvartalet 2008.