Ett ekonomiskt perspektiv på svensk teknikindustri

2013 går till historien som ett dåligt år för teknikföretag i Sverige. Risken för elände även under 2014 är dock liten. Teknikföretagens ekonom Bengt Lindqvist summerar året som gått och blickar framåt.

I denna översikt tar vi bland annat upp kortsiktiga konjunkturdata, läget i Tyskland, Frankrike, Spanien, Norge och USA, Sveriges BNP, Sveriges teknikexport och världshandel av teknikvaror.

Vår barometerundersökning för sista kvartalet i år visade lite ”mixed-outcome”. Orderingången ökade men i lite dämpad omfattning jämfört med både andra och tredje kvartalet i år samtidigt som den var något högre jämfört med första kvartalet. Kapacitetsutnyttjandet steg sista kvartalet i år medan bristen på arbetskraft avtog något.

Oaktat utfallet i denna kvalitativa barometerundersökning har 2013 inneburit en fortsatt stark växelkurs, vilket tillsammans med en av de högsta lönekostnaderna i världen pressat vinstmarginaler för teknikföretag i Sverige. I genomsnitt stärks kronan faktiskt lite mer 2013 än i fjol enligt vårt exportviktade växelkursindex. Lägg till en generellt låg efterfrågan inom euroområdet och exportförutsättningar blir allt annat än tillfredsställande.

Därutöver är det ju inte heller någon hemlighet att problemen inom euroområdet medfört negativa återverkningar på efterfrågan inom andra områden i världen. Vi räknar med att teknikexporten från Sverige ser ut att hamna på omkring 480 Mdr SEK för 2013 motsvarande en nedgång med hela 40 Mdr SEK jämfört med året innan.

Samtidigt ska poängteras att teknikexporten i kronor och ören i stort sett följt utfallet av vår kvalitativa barometer som under loppet av 2013 visat ökade exportorder i varierande grad. Under första kvartalet nådde teknikexporten 115 Mdr SEK mot 125 Mdr SEK tredje kvartalet i år (säsongrensat, senaste uppgift).

Produktionsvolymen för teknikföretag minskar, enligt våra tidigare bedömningar, med fyra procent 2013. Minskade försäljningspriser, särskilt exportpriser, gör att produktionsvärdet minskar något mer eller 4,5 procent. Detta skulle innebära ett produktionsvärde på omkring 750 Mdr SEK för 2013. Ökade arbetskraftskostnader per producerad enhet bidrar till att vinstmarginaler 2013 ser ut att krympa för tredje året i rad.

Detta är ett sammandrag av en längre artikel. Läs hela genomgången här.