Effektiv marknadskontroll nyckeln till en fungerande inre marknad

Publicerad 1 oktober 2013 Senast uppdaterad 3 november 2014 Kontaktperson: Cecilia Olivecrona

EU-kommissionens förslag till ny förordning om marknadskontroll diskuteras nu i Bryssel. Näringslivet är positivt till förslaget, men några av förslagen väcker oro. Mot denna bakgrund och för att hålla en öppen diskussion mellan lagstiftare och näringsliv genomförde Teknikföretagen och Svenskt Näringsliv nyligen ett seminarium i Europaparlamentet.

Marknadskontroll är viktig för att se till att alla ekonomiska aktörer följer samma regler och att konkurrensen inte snedvrids mellan företag. Foto: Joakim Bourelius

Olle Schmidt (fp) var värd för seminariet som samlade omkring 30 deltagare från de europeiska institutionerna, näringslivsorganisationer, enskilda företag och andra intressenter. Han inledde med att sätta marknadskontroll i ett bredare sammanhang.

- Den inre marknaden har skapat miljontals jobb men mer behöver göras. Vi behöver enklare regler. Dessutom måste medlemsstaterna bli bättre både på att genomföra existerande regler och se till att de accepteras. Syftet med den föreslagna förordningen om marknadskontroll är att minska antalet rättsakter för marknadskontroll, få bort överlappningar och göra lagstiftningen mer effektiv och tillgänglig. Detta är positivt, menade Schmidt.

Även Maria Sandqvist, ansvarig för produktkrav och miljö vid Teknikföretagen välkomnade förslaget.

- Marknadskontroll är mycket viktigt för en fungerande inre marknad, för säkerhet, hälsa och konsumentskydd, men också för att se till att alla ekonomiska aktörer följer samma regler och därmed se till konkurrensen inte snedvrids mellan företag.

Försiktighetsprincipen ett stort problem för tillverkarna

Men hon framförde också kritik.

- Införandet av försiktighetsprincipen, vilket nu föreslås i parlamentet, skulle innebära ett stort problem för tillverkarna. Det skulle öppna för godtyckliga beslut och riskera att skapa skillnader i praxis på marknaden. Dessutom anser vi att brister i formell överensstämmelse inte ska bedömas lika allvarligt som verkliga säkerhetsrisker. Vi menar också att påföljderna måste vara proportionerliga. Det föreslag som nu presenterats i parlamentet och som inför en miniminivå på minst 10 % av företagets omsättning är oacceptabelt, avslutade hon.

Jürgen Creutzmann, tysk parlamentsledamot för ALDE-gruppen höll med om att brister i formell överensstämmelse måste behandlas separat från verkliga risker.

- Efter att i många år i Europaparlamentet ha arbetat med marknadskontroll är jag är glad att se att kommissionen har tagit upp många av parlamentets idéer. Vi är i behov av ett effektivare och system och bättre samarbete mellan nationella myndigheter. Jag är positiv till att begränsa Rapex-systemet till att enbart hantera produkter med allvarliga risker. Kopplat till frågan om försiktighetsprincipen, menar jag också att myndigheterna inte bör beakta risker när en produkt överensstämmer med existerande harmoniserade produktregler, sade Creutzmann.

Hans Ingels , enhetschef på GD Näringsliv vid EU-kommissionen manade till försiktighet med att begränsa omfattning och ansvar för Rapex-systemet, men höll med om behovet av att tillämpa regler och definitioner av risker lika på hela den inre marknaden.

- Marknadskontroll handlar om att kontrollera att de produkter som finns på marknaden uppfyller gällande lagstiftning, att få bort farliga eller skadliga produkter. En av de främsta orsakerna till förslaget är att skapa en rättvis konkurrens och lika villkor för företag. Vi måste därför vara mycket försiktiga med hur försiktighetsprincipen tillämpas. Om vi börjar tillåta tvetydiga definitioner riskerar vi att hamna ruta ett igen.

"Vi behöver ett enkelt system med lika tillämpning i samtliga 28 medlemsstater"

Adrian Harris, generaldirektör för Orgalime (den europeiska teknikindustrins samarbetsorganisation i branschfrågor), underströk också behovet av lika villkor och en enklare och effektivare marknadsövervakning

- Vi omfattas av en lagstiftning och denna måste tillämpas lika för alla. Vi behöver ett enkelt system med lika tillämpning i samtliga 28 medlemsstater. I vissa delar är förslaget till betänkande i parlamentet oroande då det bidrar till mer komplexitet och öppnar för tolkningsutrymme. Detta gäller särskilt införandet av försiktighetsprincipen. Vi behöver i stället tydligare regler av för produkter som utgör en risk. Budskapet till lagstiftarna måste vara att "keep it simple", sade Harris.

Alexandra Schleier, från tyska Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie, ZVEI och ordförande för Orgalimes Taskforce Nya Metoden och Marknadskontroll uppskattade att begreppet icke-överensstämmelse verkade vara på väg tillbaka in i lagstiftningen.

- När en produkt är föremål för harmoniserad produktlagstiftningen, bör riskanalyser endast ske när produkterna inte fungerar väl. Detta skulle stärka rättssäkerheten för tillverkare och verka klargörande för inspektörerna roll. Jag uppmanar också Europaparlamentet och rådet att se till att göra skillnad på icke-formell överensstämmelse och produkter med verkliga säkerhetsrisker, sade Schleier.

Tydliga och enkla regler för marknadskontroll är avgörande

Peter Olsson, från Ericsson, efterlyste också han en tydlig distinktion mellan icke-formell överensstämmelse och produkter som representerar verklig risk.

- Det är viktigt med långsiktiga och stabila regler för marknadsövervakning, inte minst för IT-branschen där marknadsförutsättningarna förändras mycket snabbt. Tydliga och enkla regler för marknadskontroll är därför avgörande. Riskbegreppet måste definieras ordentligt och tillämpas på samma sätt på hela den inre marknaden, sade Olsson som också menade att marknadskontroll inte bör lägga nya tekniska och andra skyldigheter och bördor på företagen.