Att tänka på vid praktik på företaget

Publicerad 5 september 2013 Senast uppdaterad 1 november 2014

Vid praktik har både skola och det företag som eleven utför praktik på ett ansvar. Det är företaget som ansvarar för att arbetsmiljön är säker på praktikplatsen. Teknikföretagen har tagit fram en broschyr för att du som arbetsgivare ska veta vad som gäller.

Broschyren ”Minderåriga på praktik innehåller en praktisk checklista på saker att tänka på inför och under praktiken. Foto: Eva Lindblad

Praktik är en viktig förutsättning för att gymnasieelever på tekniska och industriellt inriktade utbildningar ska få möjlighet att testa sina kunskaper i praktiken och få erfarenheter av arbetslivet. Arbetsmiljöverket har tagit fram föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö. Dessa har ibland upplevts som så komplicerade att arbetsgivare avstått från att ta emot praktikanter.

- Vi menar att vid en närmare anblick är det i många fall samma regler som gäller för praktikanter som i övriga arbetslivet dock med hänsyn tagen till praktikantens fysiska och psykiska mognad och brist på erfarenhet. Därför har vi tagit fram en broschyr för att arbetsgivare ska veta vad som gäller, säger Malin Nilsson, som arbetar med arbetsmiljöfrågor på Teknikföretagen.

Se till att skydd finns och används

I arbetsgivarens ansvar ingår att förvissa sig om att de maskiner och verktyg som används är säkra, underhållna och kontrollerade. Arbetsgivaren ska också se till att de skydd som krävs både finns på plats och används.

De arbetsuppgifter som en elev på praktik kan komma att utföra ska riskbedömas och vid behov åtgärdas. Riskbedömningen ska utföras av arbetsgivaren själv eller tillsammans med skolan och dokumenteras skriftligt. Den behöver inte göras utifrån varje elev men det är viktigt att i bedömningen ta hänsyn till att arbetsuppgiften ska utföras av en minderårig som kanske ännu inte är fysiskt och psykiskt mogen.

Utse en handledare med god kunskap om arbetet och riskerna

Arbetsgivaren ska utse en handledare som ska ha fyllt 18 år och ha god kännedom om arbetet och riskerna. Han eller hon ska löpande se till att eleven arbetar på ett säkert sätt och följer de rutiner och regler som finns på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ansvarar även för att handledaren har tillräckligt med tid för att utföra uppgiften.

Vid praktik följer eleven ofta de arbetsscheman som finns på företaget. Det kan även vara aktuellt för eleven att följa ett skiftlag. I föreskrifterna om minderårigas arbetsmiljö regleras arbetstiderna och det gäller att ta hänsyn till dessa när elevens arbetstider bestäms. Till viss del kan de skilja från kollektivt avtalade arbetstider.

Broschyren ”Minderåriga på praktik”, som kan laddas ner till höger på sidan, innehåller även en praktisk checklista på saker att tänka på inför och under praktiken.