Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Almedalen 2023 Avtal 2023 In English
Produktregler & standardisering

Standardisering

Genom att fastställa gemensamma standarder och specifikationer kan företag undvika kostsamma marknadsspecifika lösningar som uppstår på grund av divergerande tekniska krav på produkter. På så sätt ger användningen av standarder ett ökat marknadstillträde och underlättar den gränsöverskridande handeln länder emellan. Detta medför företagen stordriftsfördelar, genererar tillväxt och ekonomiskt välstånd.

Innehållet i de standarder som blir vedertagna i den globala handeln påverkar företags möjligheter till expansion och internationalisering. Om en produkt uppfyller kraven i en standard kan den alltså ges tillträde till internationella marknader – om inte kan företag behöva ställa om sin produktion för att möta kraven. Detta har extra stor påverkan på små- och medelstora företag. Standardiseringen genomgår en just nu en ökad politisering och det är väldigt viktigt för Sveriges konkurrenskraft att vedertagna standarder utformas på ett sätt som lämpar sig för svenska teknikföretag. 

Prioritera internationella standarder – globala företag behöver globala lösningar

Den splittrade kravbilden på världsmarknaden är ett stort problem för Teknikföretagens medlemmar. Teknikföretagen arbetar därför för att ett produktutförande och en provning ska räcka för att få tillgång till hela världsmarknaden. Detta kräver en ökad användning av globala standarder. Ju större del av världsmarknaden som tillämpar samma standarder, desto lättare blir det för svenska företag att lyckas med sin export.

Anpassa regelverk efter ny teknikutveckling – genom samverkan med industrin 

Teknikföretagen anser att europeisk produktlagstiftning ska begränsas till väsentliga krav som garanterar att en produkt lever upp till grundläggande krav om miljö, hälsa och säkerhet. Tekniska specifikationer, som underlättar för tillverkare att följa lagkraven, ska istället preciseras i standarder. Standarder ska tas fram genom öppna processer i samförstånd mellan berörda företag, organisationer och myndigheter. Detta växelspel mellan tvingande lag och frivillig standard ger en mer flexibel och ändamålsenlig lagstiftning och större utrymme för innovation, vilket stärker svenska företags konkurrenskraft. 

Effektivt genomförande av regeringens standardiseringsstrategi – stärkt samordning 

Användningen av standardisering som ett handelspolitiskt verktyg blir en allt viktigare fråga för Sveriges internationella konkurrenskraft. Länder med stora marknader gör satsningar på standardisering för att ge inhemska företag konkurrensfördelar internationellt. Detta ställer krav på att Sverige gör detsamma. Teknikföretagen är positiva till regeringens standardiseringsstrategi som antogs i juli 2018 och vill se ett effektivt och ändamålsenligt genomförande av denna. Fokus bör ligga på stärkt koordinering och samverkan på hemmaplan för att öka Sveriges inflytande på internationell standardisering.