Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Produktregler & standardisering

Marknadskontroll

Marknadskontroll innebär att ansvariga myndigheter kontrollerar att produkter uppfyller gällande lagstiftning. Om en produkt inte uppfyller kraven kan myndigheten vidta åtgärder. Exempel på sådana åtgärder är försäljningsförbud, eller återkallande av produkter från slutanvändare.

Utan en fungerande marknadskontroll kan produkter som innebär en fara för hälsa, miljö eller säkerhet säljas. Dessutom snedvrids konkurrensen och företag som, avsiktligt eller av okunskap, inte följer gällande regler kan gynnas framför företag som satsar de resurser som krävs för att säkerställa att lagen följs. Svenska företag är generellt väldigt bra på att följa lagkrav och gynnas av en stark regelefterlevnad inom EU. 

Undvik dubbla kontroller av produkter på EU:s inre marknad – en marknad, en kontroll 

En produkt som kontrollerats i ett EU-land ska inte behöva genomgå samma kontroll i ett annat. Därför vill Teknikföretagen att EU:s marknadskontrollmyndigheter ska dela information om utförda kontroller och godkänna varandras testresultat. 

Säkerställ konkurrens på lika villkor – på en öppen europeisk marknad 

Teknikföretagen vill att europeiska marknadskontrollmyndigheter inte bara ska kontrollera om produkter är säkra. De bör även kontrollera att alla företag följer lagarnas administrativa krav på till exempel spårbarhet, teknisk dokumentation och märkning. Det ska inte gå att konkurrera med lägre pris genom att strunta i lagkrav.    

Möjliggör för tillverkare att ansvara för sina produkter – undvik tredjepartscertifiering 

Det är logiskt och kostnadseffektivt att tillverkaren, eller den importör som för in nya produkter till Europa, tar ansvaret för att produkterna är säkra och följer de lagar som finns. Därför motsätter vi oss, i normalfallet, krav på obligatorisk tredjepartcertifiering.