Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Miljö

Infrastruktur

Sveriges riksdag har antagit ett mål om att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn med 70 % till år 2030. Det är en stor utmaning som kräver en sammanhållen och långsiktig politik med tydliga styrmedel. Transportpolitiken måste också samordnas med energipolitiken. Den nationella infrastrukturplanen och den nationella godsstrategin är politiska styrdokument som måste ge riktning mot målen, ta full hänsyn till möjligheten till moderna lösningar, samt fokusera på tempo och verkställighet.

Med en växande befolkning som förväntas vara 11,5 miljoner 2040 så blir också efterfrågan på transporter högre. Bedömningen är att persontransporterna kommer att växa med i genomsnitt 1% per år och godstrafiken kommer att öka med knappt 2% per år fram till 2040. Detta skulle innebära en ökning bara inom godstrafiken med 40% fram till 2040. 

För att lyckas uppnå dessa höga målsättningar i kombination med ökad efterfrågan krävs en kombination av skiften av drivmedel och en ökad transporteffektivitet. Teknikföretagen vill att transportsystemet ska ha en kapacitet som motsvarar näringslivets ökande och framtida efterfrågan av transporter, och att moderna lösningar används i högre utsträckning för ökad hållbarhet och effektivitet. 

Effektivisera transportsektorn för svensk konkurrenskraft 

Ett robust och effektivt transportsystem behövs för att säkerställa Sveriges konkurrenskraft. Infrastrukturen har inte byggts ut i samma takt som efterfrågan på transporter. Tillåt fordon med hög kapacitet på väg- och järnvägsnätet, det är en åtgärd som inte kräver stora investeringar. Genomförandet av detta bör ske genom att styra tillgång till järnväg för kapacitetsstarka tåg.

För vägnätet behövs nödvändiga infrastrukturförändringar genomföras för att klara exempelvis tyngre fordon på en större del av vägnätet. Satsa på forskning kring elektrifiering och automatisering i transportsystemet, exempelvis genom platooning, automatiserad kolonkörning. 

Stöd till ellastbilar för hållbar stadsutveckling 

I urbana miljöer är trängsel, buller och luftkvalitet är en ökad utmaning när städer växer och transportbehoven ökar. Ellastbilar är en dellösning på detta problem då räckvidden täcker en stor del av de stadsnära distributionsuppdragen. Med låga lokala utsläpp förbättras luftkvaliteten och de låga bullernivåerna möjliggör körning på nattetid vilket minskar trängsel.

Men konkurrensen bland åkerierna är hård, och omställning mot en elfordonsflotta är dyr. För att underlätta omställningen behövs ett inköpsstöd som tar hänsyn till inte bara inköpspriset utan hela fordonets livscykelkostnad. Därutöver behövs ett stöd för att åkarna ska kunna installera egna laddstationer.  

Samhällsplanera för laddinfrastruktur 

Transformationen av transportsektorn som idag går på fossila bränslen är en viktig pusselbit för att minska utsläppen. Persontransporter står för ca 60% av utsläppen som kommer från inrikestransporter. Den genomsnittliga livslängden för en personbil är 17 år, vilket leder till att dagens nybilsförsäljning får påverkan långt fram i tiden.

Det är därför viktigt att redan nu höja ambitionsnivån på Boverkets förslag kring krav på installation av ledningsinfrastruktur och laddningspunkter vid ny- och ombyggnad. Fortsätt satsa på stöd för utbyggnad av laddinfrastruktur genom exempelvis Klimatklivet och ladda hemmastödet. Samverka och påverka EU så att laddinfrastruktur byggs ut även av de andra medlemsländerna. 

Bjud in investerare att finansiera framtidens transporter 

När transportsystemet ska ställa om för att uppnå klimatmålen så kommer investeringar att krävas för exempelvis elektrifierade vägar, upprustning och utveckling av järnvägar, laddinfrastruktur och omlastningsterminaler. 

Se över alternativ till statlig finansiering för att på ett bättre sätt utvärdera statlig utbyggnad av infrastruktur och säkerställa de stora finansieringsbehoven framåt. Det finns en ökad efterfrågan från finansbranschen att investera i gröna obligationer. Bjud in fler aktörer att vara med och lösa samt finansiera framtidens transporter.