Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Almedalen 2023 Avtal 2023 In English

Miljö

Hållbarhet är en affärsstrategisk fråga för Teknikföretagens medlemmar. En långsiktigt hållbar utveckling behöver vara både miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar. Det handlar om att skapa goda förutsättningar för att lösa framtidens samhällsutmaningar samtidigt som vi behåller en konkurrenskraftig industri i Sverige.

Mer om fokusområdetTeknikföretagen arbetar för att

  • Sverige fortsatt driver på för en ambitiös europeisk miljö- och klimatpolitik som värnar bibehållen konkurrenskraft för svensk och europeisk industri.
  • Sverige satsar på utmaningsdriven forskning och innovation och använder offentlig upphandling som ett redskap.
  • Vid produktreglering, fokusera på Vad istället för att detaljreglera Hur. Tekniska specifikationer utvecklas bäst via harmoniserade standarder.
  • Alla miljöregler ska vara konsekvensanalyserade, teknikneutrala och uppföljningsbara.
  • Avfall betraktas som en resurs och att detta även implementeras på EU:s inre marknad.
  • Regeringen utvecklar exportfrämjandet för att ändamålsenligt stötta export av svenska produkter och tjänster som bidrar till hållbarhet.

De ambitiösa politiska målsättningarna på hållbarhetsområdet behöver därför omsättas i tydliga spelregler som skapar incitament för nödvändiga investeringar. Tekniska lösningar och innovationer är svaret på många av de samhällsutmaningar som vi står inför. För att stödja industrins omställning på bästa sätt krävs en ökad helhetssyn och tydligare gemensam agenda för miljö- och näringspolitik.

EU:s agenda – att bli den första klimatneutrala kontinenten 2050 kommunicerar i sig det så nödvändiga politiska åtagandet för ökad miljönytta och kommer bli ett instrument i att stötta svenska företags globala konkurrenskraft. Sveriges roll bör fortsatt vara att prioritera att driva på arbetet inom EU då det sällan gynnar varken miljön eller konkurrenskraften med unika nationella krav.

På nationell nivå bör fokus istället läggas på att stödja hållbar innovation och forskning. Innovationskluster, test- och demonstrationsanläggningar och strategiska satsningar på ökat samarbete mellan etablerad industri och start-ups behövs. Offentlig upphandling i Sverige uppgår årligen till cirka 700 miljarder kronor – medel som när de styrs rätt har påverkan på exempelvis minskat utsläpp och energibesparingar.

För att industrin ska kunna ställa om och bli mer klimatsmart måste uttaget av naturresurser minimeras. På så vis minskar miljöpåverkan samtidigt som en långsiktig tillgång till behövliga råvaror säkerställs. Att företag och samhällen går mot en så kallad ökad cirkularitet kräver nya affärsmodeller, utveckling av nya tjänster inom underhåll och reparation, men även hyravtal och återtagning av produkter. Det avfall som fortsatt uppkommer kommer vara en resurs och måste därför kunna förflyttas till återvinning och omklassificeras för rätt omhändertagande inom EU:s inre marknad.

Miljökrav på produkter ska regleras genom samma mekanismer som övriga krav på produkter. Då EU har några av världens tuffaste miljöregler på produkter har vissa börjat fungera som globala krav som visat sig leda till större miljönytta än nationella regler. Effekten blir att denna form möjliggör export av svenska lösningar.

Klimatförändringarna behöver globala svar. Därför kommer samarbete och handel, inte bara inom EU utan också internationellt, vara avgörande för att främja en globalt hållbar utveckling. Svenska företag med en framgångsrik hållbarhetsagenda bör tydligare synliggöras i regeringens handels- och investeringsfrämjande.