Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Miljö, energi & klimat

Energi

Energisystemet står under omvandling i Sverige och globalt. Klimatutmaningen och teknikutveckling tillsammans med ökade kostnader driver fram investeringarna i energieffektiv teknik, förnybara energikällor samt olika typer av energilager.

Effektivisering i både samhället som helhet och i industrin minskar trycket på energisystemet och ökar konkurrenskraften för industrin. Satsa på forskning och utveckling inom energieffektivisering. Driv nya satsningar på incitamentsprogram liknande Energimyndighetens program för energieffektivisering inom energiintensiv industri. Möjliggör testbäddar och ”regulatoriska sandlådor” där man kan testa nya lösningar utan att lagrummet begränsar såsom exempelvis koncessionsplikt. Skapa förutsättningar för att Sverige blir en världsutställning för nya energieffektiva produkter och tjänster, därmed skapas också nya exportmöjligheter.

I Sverige är målen att nå 100 procent förnybart till 2040 och att ha 50 procent effektivare energianvändning 2030 jämfört med 2005. För att uppnå klimat- och energieffektiviseringsmålen krävs en ökad elektrifiering inom transportsektorn och processindustrin Flera studier bedömer att den årliga elförbrukningen kommer vara runt 50–60 TWh/år högre 2045 gentemot dagens ca 140 TWh/år i och med elektrifieringen. I flera storstadsområden är kapaciteten i elnäten en flaskhals bland annat på grund av utbyggnad av nya bostadsområden och nya serverhallar. Andelen förnybar, intermittent kraftproduktion såsom vind och sol ökar och användningen är inte jämt fördelad över dygnet vilket gör att utbud och efterfrågan inte alltid möts. 

För att Sverige ska lyckas i energiomställningen och uppfylla de energipolitiska kraven på ekologisk hållbarhet, konkurrenskraftiga kostnader och hög leveranssäkerhet, krävs en väl sammanhållen politik. Industrins konkurrenskraft och möjligheter att aktivt ta ansvar genom att leverera lösningar på stora samhällsutmaningar ska vara bärande i det arbetet. 

Bred politisk enighet för långsiktiga spelregler  

I takt med en ökad elektrifiering och ökat elbehov kommer stora offentliga och privata investeringar att behöva göras inom både elnät, elproduktion och energilager. Investeringarna är långsiktiga och förutsätter tydliga och långsiktiga politiska regler. Säkerställ en ny politiskt blocköverskridande energiöverenskommelse. Detta tryggar industrins konkurrenskraft i Sverige och framtida möjliga etableringar av verksamheter. 

Framtidssäkra våra elnät  

Det svenska elsystemet lider av otillräcklig överföringskapacitet. Trots att vi vissa timmar under året kan exportera elså räcker inte kapaciteten i elnätet till i vissa områden för utbyggnad av exempelvis industrier och bostäder. Därför måste utbyggnaden av nätkapaciteten uppvärderas till en samhällskritisk angelägenhet. Det är en fråga om klimatomställning och Sveriges konkurrenskraft.   

Effektivisera processen runt utbyggnad av stamnät, bland annat genom att se över tillståndsförfarande. Sverige tar en utbyggnad 10-12 år vilket kan jämföras med stamnätsutbyggnaden i Finland som tar 5-7 år. Regelverken behöver också utvecklas för att öka möjligheten att använda sig av energilager i olika delar av elsystemet, alltifrån vattenkraften som reglerkraft, till pumpstationer, elbilar eller stationära batterier. Detta skulle kunna lösa effektbehov lokalt innan en nätutbyggnad är klar eller som komplement.  

Säkerställ den inhemska svenska elproduktionen 

Med ökad efterfrågan på el på längre sikt måste den nationella elproduktionen säkerställas. Systemet måste klara av att hantera olika typer av elproduktion såsom storskalig, småskalig, intermittent och reglerbar. Säkerställ en teknikneutral lagstiftning som inte begränsar teknikvalet eller diskriminerar framtida tekniker. Satsa på forskning och utveckling för nya tekniker för elproduktion, även för kärnkraften. Beslutet om vilken teknik som ska väljas för elproduktionen ska lämnas till marknadenFortsätt säkerställa vattenkraftens roll i elsystemet och dess möjlighet att agera som reglerkraft.


Energismart teknikföretag är en kostnadsfri och webbaserad utbildning där användaren får lära sig mer om hur man kan använda energi på ett smart och hållbart sätt i sitt jobb.

Läs mer