Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Handel & exportfrämjande

Klimatneutrala städer

Den kraftiga urbaniseringen samt klimatfrågan är två av de största globala samhällsutmaningarna idag. Det finns därför en akut global efterfrågan på implementering av hållbara, kostnadseffektiva lösningar som bidrar till att möta globala samhällsutmaningar kopplade till den kraftiga urbaniseringen, befolkningsökningen och klimatförändringar.

Sverige har ett gott internationellt renommé för att ha utvecklat och implementerat holistiska system och smart infrastruktur för hållbar stadsutveckling,och den internationella efterfrågan församarbete med Sverigeoch svenska teknikföretag är hög. Exempelvis tar det nationella besökscentret för hållbar stadsutveckling i Hammarby sjöstad årligenemot över 3000 besökare med intresse av att samarbeta med Sverigeoch ta del av företagens lösningar.

Sveriges förmåga till bibehållen och ökad export bygger på att det finns ett väl fungerande ekosystem så att svenska aktörer kan nå ut på internationella marknader, i synnerhet till marknader utanför Europa. Begreppet ”klimatneutrala städer” och den infrastruktur och systemtänkande som behöver utvecklas för implementeringen innebär en enorm potential och ärett strategiskt styrkeområde för Sverige.

Teknikföretagen vill:

Ha en sammanhållen strategi för export av klimatneutrala städer, utarbetad av både privata och offentliga aktörer,och som tar utgångspunkt i den globala efterfrågan och med insatser som fokuserar på affärsmöjligheter. Strategin kan vara ett av resultaten i samverkansprogrammet eller som en understrategi till exportstrategin.

Strategin ska fokusera på ett helhetserbjudande till internationella kunder och innehålla både kunskapsöverföring, finansiering och export av tekniklösningar och tjänster.

Regeringen behöver utse en oberoende koordinerande funktion, baserat på delat privat och offentligt ägandeskap, föratt genomföra strategin. Den koordinerande funktionen ska i första hand ska understödja initiativ som drivs av privata aktörer som behöver stöd.

Statligt stödbehöver vara efterfrågestyrt, flexibelt och anpassas till efterfrågans karaktär istället för de olika stödorganisationernas interna processer och ramverk.

Vad gör Teknikföretagen?

Teknikföretagen arbetar med påverkansarbete och driver policyutveckling av en rad politikområden som är grundläggande för svensk teknikindustris globala konkurrenskraft; energi-och elsystemfrågor, transportinfrastruktur, digitalisering, exportförutsättningar, miljö-och klimatfrågor, innovationssystem och upphandlingsfrågor. Alla dessa delar ingår i ”klimatneutrala staden” som idag även är ett politiskt begrepp och utpekat som ett svenskt styrkeområde.

Teknikföretagen är utsedd av utrikesdepartementet att vara ordförande i Team Sweden Smart Cities, är en del av affärsutvecklingsgruppen inom Smart City Sweden, är partner i Viable Cities och har delat ordförandeskap för smarta städer inom Indian-Sweden Leadership Roundtable (ISBLRT).

Teknikföretagen är även aktiv som ordförande i ElectriCITY Hammarby sjöstad 2.0, Sveriges främsta stadsbyggnadsprojekt och följer arbetet i SIS/TK 588 "Hållbara smarta städer och samhällen". I juni 2019 initierade även Teknikföretagen Urban Tech Sweden (UTS), en organisation som har som syfte att öka städernas omställningstakt, öka handeln för svenska företag och öka kunskapen i den svenska industrin. UTS har bidragit till ett flertal kontrakt för svenska industrin har möjliggjorts, t.ex. ska en ny stadsdel i Indien byggas med en svensk aktör som huvudutvecklare.