Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Almedalen 2023 Avtal 2023 In English
Forskning & innovation

Teknikföretagens FoI-förslag

För att Sverige ska kunna vidareutveckla positionen som en ledande industrination måste forskning, utbildning, produktion och innovation bilda ett väl fungerande sammanhang. En effektiv samverkan mellan forskning, högre utbildning och innovation är nödvändig för att klara de stora utmaningar vi står inför inkluderande framtida konkurrenskraft och sysselsättning.

Ny teknik och nya affärsmodeller stärker företagens konkurrenskraft samt gör det möjligt att tackla vår tids stora utmaningar. Den svenska teknikindustrin leder den utvecklingen och Sveriges konkurrenskraft är därför nära sammankopplad med industrins konkurrenskraft. De vägval och investeringar som vi gör idag kommer att sätta ramarna för den svenska teknikindustrins investeringar i forskning och innovation under lång tid. Politiken måste därför ha som ett av sina mål: en stark industri i Sverige som kan bidra med såväl de lösningar som de intäkter vårt samhälle behöver.

Det behövs omfattande forsknings- och innovationssatsningar för att vi ska kunna utveckla den kunskap och de innovationer som krävs för att möta klimat- och samhällsutmaningarna. Det här är ett område där samverkan är avgörande. Statligt stöd behövs för att utveckla nya lösningar som på sikt kan leda till framtidens exportsuccéer, och därför är det nödvändigt att akademins och forskningsinstitutens roll och finansiering stärks.

Det är avgörande att det går att bedriva samverkansforskning där företag, akademi, forskningsinstitut och andra aktörer samverkar och att staten sänker risken genom att finansiera delar av verksamheten. Samverkan mellan industri, akademi och forskningsinstitut är nyckeln till Sveriges framtida framgångsrika forskning och innovation. Det är en kritisk faktor för att våra företag ska kunna utvecklas och växa, samt för att vi ska kunna attrahera internationella investeringar.  

Tio förslag för ett innovationssystem i världsklass

 1. Öka resurserna för industrirelevant samverkan, forskning och innovation

  Säkerställ Vinnovas roll som central finansiär för behovsmotiverad och utmaningsdriven forskning. Ökade anslag till Vinnova är angeläget, inte minst som drivkraft för de initiativ som behövs kopplat till hållbarhetsutmaningen.

 2. Genomför stor satsning på digitalisering

  Staten måste prioritera satsningar inom forskning, innovation, utbildning och infrastruktur med fokus på digitalisering och IKT. Näringslivets omfattande verksamhet och forskning inom IKT måste mötas upp med statliga investeringar som ger förutsättningar för samverkan mellan industri, akademi, institut och offentlig verksamhet. Vi föreslår en stor industridriven satsning på IKT om 500 MSEK årligen, inom utbildning, forskning, innovation, infrastruktur och incitament för digitalisering. Här behöver också ingå ett samlat kunskapslyft för industrin, särskilt riktat mot små- och medelstora företag, med fokus på fortsatt digitalisering.

 3. Fortsätt investera i strategiska innovationsprogram

  Statens satsningar på strategiska innovationsprogram och industridrivna program som FFI är viktiga för innovationssystemet, eftersom de bygger samverkan mellan industri, akademi och forskningsinstitut och stärker Sveriges innovationsförmåga inom flera strategiska områden. Fortsätt investera i industrirelevanta och fungerande strategiska innovationsprogram och FFI, samt finansiera nya initiativ där behov konstateras.

 4. Satsa på internationellt samarbete och kompetensrörlighet

  Sverige behöver öka samarbetet med de främsta internationella FoI-miljöerna, för att stärka Sveriges och svensk industris konkurrenskraft. Vi är ett litet land som omöjligt kan bygga spetskompetens inom alla de relevanta teknik- och kunskapsområdena som krävs för att lösa till exempel samhälls- och klimatutmaningar. EU:s forskningsprogram är viktiga, men vi behöver också investera i innovationssamverkan med länder utanför Europa. Ökad internationalisering av innovationssystemet skapar bra förutsättningar för Sveriges omprioriteringar vid omvärldsförändringar och tekniska genombrott.

 5. Innovationsupphandling som drivkraft för test av ny teknik och Sverige som testmarknad

  En gemensam arena för innovationsupphandling behövs för att stimulera upphandling som fokuserar på nya, innovativa lösningar och att göra Sverige relevant som testmarknad. En stark arena för innovationsupphandling ska också utgöra nav och drivkraft för kunskapsutveckling mellan lokal, regional och nationell nivå, där olika perspektiv, roller, kompetenser och finansiering kan kopplas ihop.

 6. Öka forskningsinstitutens basfinansiering, för att stärka strategiskt utvecklingsarbete och utveckla SME

  Instituten har en viktig roll i innovationssystemet, bland annat för att ännu bättre kunna stödja små och medelstora företag, samt för att kunna skapa och utveckla industriellt relevanta testbäddar. Genom ökade resurser kan forskningsinstituten bättre erbjuda strategiskt stöd för industrin samt stärka teknikutvecklingen i små och medelstora företag genom sin innovationskompetens.

 7. Inför incitament för samverkan

  Det är viktigt att staten på olika sätt stimulerar samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig verksamhet. Det behövs en nationell strategi som stärker Sveriges kompetens- och kunskapsförsörjning genom samverkan mellan universitet, högskolor och näringslivet. Samverkan behöver omfatta BÅDE forskning och utbildning. Här är det även helt avgörande att immateriella tillgångar som skapas vid samverkan tas tillvara och skapar största möjliga värde för Sverige. För att åstadkomma en ökad samverkan inom utbildning och forskning, krävs ekonomiska incitament, uppföljning och systematisk utvärdering.

 8. Öka rörligheten mellan lärosäten och industri

  Det behövs ökade satsningar för att stimulera ökad personrörlighet mellan akademi och näringsliv. Lärosätena har ett tydligt ansvar för utbildning och forskning men även för nyttiggörande. Det senare bör ske främst i ett kvalificerat samarbete med näringsliv och samhälle. En strategi för ökat nyttiggörande, genom bland annat rörlighet mellan industri och akademi, bör tas fram gemensamt av alla universitet, högskolor, näringsliv och samhälle.

 9. Skapa en nationell strategi för testbäddar utifrån industriella behov

  Det behövs större investeringar i testbäddar som bygger på industrins behov för att stödja teknikutveckling och tester under realistiska former. Även industrins tillgång till forskningsinfrastruktur bör underlättas. När tid på utrustningen ska fördelas kan näringslivsrelevans användas, som ett komplement till akademiska meriter. Här behövs vidare utveckling och implementering av bedömningskriterier.

 10. Säkerställ innovationsstöd med kommersialisering och exportfrämjande i centrum

  Det krävs en långsiktig offentlig finansiering för aktörer som stöttar bolag i tidiga skeden, för att fokusera på kommersialisering av forskningsresultat och där den initiala risken är för stor för privat kapital.

 

Teknikföretagens underlag till regeringen

Ladda ner och läs mer om Teknikföretagens underlag förslag regeringens forsknings-, innovations- och högre utbildningsproposition 2020 här.


Peter Johansson Enhetschef Forskning, innovation och industriell utveckling 08-782 09 27 Maila
Teresa Jonek Expert forskning och innovation 070-551 29 02 Maila
Nils Hertzberg Programchef Avancerad Digitalisering 08-782 08 94 Maila