Kontakta oss Kurser och seminarier Teknikföretagen i Almedalen 2022 Val 22 Webbshop In English

Just nu har teknikforetagen.se vissa driftstörningar efter en planerad uppdatering. Vi arbetar på att lösa detta inom kort.

Digitalisering & cybersäkerhet

Fortsatt utbyggnad av bredbandsnäten

Bredbandsnäten, det vill säga den elektroniska infrastrukturen är kärnan i digitaliseringen. Näten omfattar allt från kanalisationsrör, fiber och mobilmaster till de mjukvarubaserade systemen som knyter ihop nätens olika delar och skapar dataflöden.

Generellt sett har Sverige en god access till såväl trådbundet som trådlöst bredband. Tillgång är centralt eftersom allt mer elektronisk trafik går över internet och fordrar en bredbandsuppkoppling. Företag från norr till söder, i städer såväl som på landsbygden behöver kunna vara uppkopplade för att dra nytta av de möjligheter som digitaliseringen innebär. Detta blir särskilt tydligt genom att fler maskiner och produkter digitaliseras och kopplas samman. Särskilt tillgången till 5G innebär helt nya möjligheter för industrin. En snabb utbyggnad av 5G är därför prioriterat, både för att nå nationell täckning, och för att kunna testa nya användningsområden lokalt.

Med ökad digital användning kommer också ett ökat beroende. När bredband blir lika viktigt som elektricitet får störningar och avbrott stora konsekvenser. Hur de elektroniska näten byggs är avgörande för kvaliteten. Robusthet och redundans, det vill säga att bredbandet är byggt för att motstå yttre påfrestningar och att den digitala trafiken kan ta alternativa vägar, är hörnstenar. Bredbandsnäten är därför inte färdigbyggda. De behöver utvecklas, förtätas och uppgraderas. Kontinuerliga investeringar krävs för att bygga bort flaskhalsar, minska sårbarheten och säkerställa friktionsfri användning från stamledningarna hela vägen ut i kapillärerna. Det är också centralt att den utrustning som fyller näten gå att lita på.

Teknikföretagen anser att följande åtgärder är prioriterade i nuläget:

  1. Öka medvetenheten om cyberattacker mot teknikföretag genom kontinuerliga informationsinsatser.
  2. Prioritera skydd av teknikföretag inom ramen för ett nationellt cybersäkerhetscentrum genom dialog med ansvariga myndigheter.
  3. Förstärk det preventiva arbetet med att skydda digitala system genom satsning på tillämpad cybersäkerhetsforskning, inte minst genom RISE.