En konkurrenskraftig industripolitik för Sverige    Skattereformer och moderniserad arbetsrätt ger global konkurrenskraft

Skatter och regler ska främja entreprenörskap

Tillgången till riskvilligt kapital i olika skeden av ett företags utveckling är avgörande för om dessa ska kunna växa, etablera sig på nya marknader och anställa fler medarbetare. Den absoluta merparten av finansieringen i tidiga skeden kommer från personligt sparande och i viss utsträckning också från familj och vänner. Banklån har också en betydelsefull del i att finansiera start och expansion. En viktig roll i tidiga skeden har även så kallade affärsänglar och venture-kapitalföretag. För att fler ska vilja satsa privat kapital är det väsentligt att skatter och regler är utformade så att de främjar entreprenörskap.

Låt staten agera katalysator för att attrahera privat kapital

I de allra tidigaste skedena då riskerna är stora är det många gånger svårt att få privat lånefinansiering. Här finns ett behov av en grundläggande offentlig infrastruktur. Statliga insatser spelar en kompletterande roll som katalysator för att attrahera privat kapital i de fall idéer och företag inte kommer förbi denna fas på grund av kapitalbrist. Behovet av offentlig riskvillig finansiering som bidrag, lån och ägarkapital i tidiga skeden är väsentligt större än tillgången. Inte minst gäller detta mjuka lån där det går att skriva av lånet om projektet misslyckas. Är projektet framgångsrikt ska återbetalning ske enligt marknadsvillkor. Idag går en stor del av de statliga insatserna inte till de tidiga faser de är avsedda för, vilket Riksrevisionen konstaterat i en rapport. Här behövs ändrad styrning och riktlinjer för att insatserna ska ge avsedd effekt.

Stöd i form av bidrag, lån, riskkapital, tillgång till Science Parks, innovationskontor, inkubatormiljöer och rådgivning de första åren underlättar för nya affärsidéer och företag att utvecklas. Almis verksamhet fyller här en viktig roll. Det gör även Vinnovas program som stöttar utvecklingen av nya och innovativa produkter och tjänster och samverkan med akademi och institut. Science Parks, inkubatorer, innovationskontor och nätverken kring dessa är väl etablerade och erbjuder miljöer som säkrar bra affärsidéer, team, teknik och kontakt med akademi och näringsliv. Det finns en stor potential i att resurssätta dessa aktörer ytterligare.

Förtydliga det offentliga stödsystemet

För att få nya, innovativa företag att växa finns behov av ett effektivt offentligt stödsystem. Det nuvarande stödsystemet med ett stort antal statliga/offentliga aktörer är tyvärr svåröverskådligt och satsningarna överlappar delvis. Här behövs ett förtydligande så att statligt riskkapital, oavsett form, går till att minska risker och skapa tillväxt- och utvecklingsresurser i tidiga skeden.

 

TEKNIKFÖRETAGEN FÖRESLÅR

  • utforma skatter och regler så att de främjar entreprenörskap
  • ökade möjligheter till offentlig, riskvillig finansiering som bidrag, lån och ägarkapital till nya företag
  • ett stödsystem med färre offentliga aktörer med tydliga roller som motsvarar företagens behov
  • ge större möjligheter till mjuka lån i företags tidiga skeden. Inför ett statligt garantiinstrument för lånefinansiering från banker till små och medelstora företag
  • utöka investeraravdraget vid köp av aktier i mindre företag
  • förbättra förutsättningarna för personaloptioner för att underlätta företagens kompetensförsörjning.