En konkurrenskraftig industripolitik för Sverige    Skattereformer och moderniserad arbetsrätt ger global konkurrenskraft

Reformera skattesystemet för ökad tillväxt

Skattetrycket har återigen ökat och är runt 50 procent av BNP och är över de flesta av våra konkurrentländer. Flera skatter är väsentligt högre i Sverige än i omvärlden, däribland kapitalskatten. Detta får en negativ effekt på kapitalbildning och investeringar, vilket kan skapa tveksamhet hos ägare kring en fortsatt etablering i Sverige. Höga marginalskatter på arbetsinkomster minskar även incitamenten till utbildning och försvårar internationell rekrytering.

Skattesystemet bör också präglas av enkelhet och tydlighet som ger stabila villkor för företagens investeringar. Vissa reformer under senare år har inneburit steg i rätt riktning. En sådan är investeraravdraget för privatpersoners investeringar i mindre bolag i tidiga skeden. Dessutom den sänkta arbetsgivaravgiften för anställda i företag som arbetar med FoU. Detta välkomnas av företagen, men sänkningen är alltför liten för att få någon större betydelse, särskilt när det gäller medelstora och stora företags satsningar på forskning och utveckling.

TEKNIKFÖRETAGEN FÖRESLÅR

  • skatter och regler ska främja sparande, företagande och arbete
  • inkomstbeskattning, avgiftsuttag och offentliga transfereringssystem som stimulerar arbete och utveckling på samtliga inkomstnivåer
  • sänkt marginalskatt för att stimulera till utbildning och arbete samt för att underlätta rekrytering av kvalificerad arbetskraft i Sverige
  • sänkt kapitalinkomstskatt för att förbättra förutsättningarna för sparande och investeringar i Sverige
  • utöka FoU-skatteavdraget för att främja företagens forsknings- och utvecklingsverksamhet.