En konkurrenskraftig industripolitik för Sverige    Skattereformer och moderniserad arbetsrätt ger global konkurrenskraft

Öka möjligheterna till flexibla anställningsformer

Att snabbt kunna anpassa sig är en förutsättning för att klara den internationella konkurrensen. Företagen måste kunna styra sin verksamhet utifrån efterfrågan på marknader med ständigt skiftande förutsättningar. Om efterfrågan faller måste företagen kunna möta det snabbt. Då måste företagen kunna behålla sina mest lämpade medarbetare och placera dem där de bäst bidrar till företagets konkurrenskraft.

Trösklarna in på arbetsmarknaden är höga och arbetslösheten är stor, särskilt bland ungdomar och andra som inte har erfarenhet av arbete i Sverige. Det är viktigt att underlätta för de som står långt ifrån arbetsmarknaden, till exempel ungdomar och utrikes födda, att få ett arbete och komma in på arbetsmarknaden. Möjligheterna till visstidsanställning får därför inte inskränkas eftersom dessa för många är det första steget in på arbetsmarknaden.

Visstidsanställningar sänker trösklarna in på arbetsmarknaden och är viktiga ur integrationssynpunkt. En viktig del i detta är att lagstiftning och kollektivavtal ger utrymme för företagen att använda sig av flexibla anställningsformer som ger möjlighet att snabbt anpassa bemanningen efter behoven. Anställningsformerna måste naturligtvis balanseras mot de intressen som arbetstagare har, bland annat i form av skydd mot godtyckliga uppsägningar, omställningsförsäkringar, försörjning vid arbetslöshet med mera.

Företagen har också behov av att inom ramen för anställningar bättre kunna anpassa arbetstidens längd och förläggning än vad dagens regelverk ger möjlighet till. Små och medelstora företag har inom detta område samma utmaningar som större företag, skillnaden är att de drabbas hårdare av stela regelverk eftersom små företag är mer beroende av nyckelpersoner.

Satsa på kompetensutveckling och lägre trösklar för anställning

I samband med den så kallade flyktingkrisen tog Sverige emot ett mycket stort antal asylsökande. En majoritet av de som sökt asyl i landet har en för svenska förhållanden bristfällig utbildningsnivå. Den svenska arbetsmarknadens stela regleringar och höga lägstalöner innebär att ett stort antal av dessa personer inte kommer att kunna erbjudas anställningar. Eftersom en anställning är en väsentlig nyckel för integration i samhället är detta en avgörande fråga. Det enda framkomliga sättet att hantera problemet är kompetensutveckling i kombination med lägre trösklar för anställning, både i form av flexibla anställningsformer och lägre ingångslöner. Båda dessa delar är avgörande och bara det ena räcker inte i en situation där arbetslösheten plötsligt ökar med flera hundratusen personer som står långt från arbetsmarknaden. Parternas förslag till etableringsanställningar måste därför genomföras.

TEKNIKFÖRETAGEN FÖRESLÅR

  • ett tydligt, förutsebart och enkelt anställningsskydd som skyddar mot godtyckliga uppsägningar, men som i övrigt främjar flexibilitet, anpassning och omställning och som sänker trösklarna in på arbetsmarknaden
  • ökade möjligheter till flexibla anställningsformer för att knyta kompetens till företagen
  • en allmän obligatorisk omställningsförsäkring som ersätter dagens a-kassa och sjukförsäkring
  • kollektivavtal som inte hindrar snabb anpassning av verksamhet och kostnadsläge i en krissituation
  • mer anpassningsbara regler för arbetstidens längd och förläggning
  • regering och Riksdag måste genomföra de lagändringar och besluta om det bidragssystem som parternas överenskommelse om så kallade etableringsanställningar förutsätter.