En konkurrenskraftig industripolitik för Sverige    Handel på en global marknad skapar jobb och välfärd i Sverige

Verka för en bättre fungerande inre marknad

Den inre marknaden omfattar över en halv miljard konsumenter, skapar 2,7 miljoner jobb och bidrar med 233 miljarder euro i BNP. Med stöd av den inre marknaden kan EU skapa global konkurrenskraft genom forskning och innovation, handel med omvärlden och påverka globala regelverk och standarder. Trots att den inre marknaden har tjänat EU väl, nyttjas inte de möjlighet som den erbjuder fullt ut.

En bättre fungerande inre marknad har en mycket stor potential för svenska företag. Den inre marknaden är den största enskilda marknaden för svenska teknikföretag. 2016 gick hela 66 procent av exporten till EU:s inre marknad (inkl. EFTA). Svenska företag drabbas hårdare av handelshinder än bolag som är verksamma i större länder. Med en större inhemsk marknad behöver dessa företag helt enkelt inte göra lika många produktanpassningar. Genom EU kan Sverige bland annat nyttja frihandelsavtal och få bättre handelsvillkor med tredje land, men även påverka regler och standarder globalt.

För svenska företag är det viktigt att Sverige intar en ledande roll i arbetet med att utveckla EU. Som ett mellanstort, icke euro-land i norr behöver Sverige axla en tydligare roll som alliansskapare med utgångspunkt i våra förutsättningar. EU:s konkurrenskraft har direkt påverkan på Sverige och svensk industri. I centrum för detta arbete behöver den inre marknaden prioriteras och fokus riktas mot att genomföra de bestämmelser som unionen har tagit fram, men som ofta struntas i genom nationella särkrav som hindrar varor och tjänsters fria rörlighet. EU behöver inte mer regler, utan en tydligare efterlevnad bland medlemsländerna så att en gemensam anda av samarbete, tilltro och framtidsoptimism kan gro.

Teknikföretagen vill att Sverige och EU ska arbeta för en väl fungerande inre marknad med fri rörlighet och förverkligandet av den digitala inre marknaden och EU:s energiunion.

TEKNIKFÖRETAGEN FÖRESLÅR

  • verka för en bättre fungerande inre marknad som värnar Europas fortsatta konkurrenskraft
  • arbeta för att hinder mot varors fria rörlighet tas bort samtidigt som nya inte tillkommer
  • främja en digital inre marknad som inte hindrar eller försvårar för konsumenter, företag eller andra organisationer att verka inom EU
  • verka för en mer aktiv svensk EU-politik som effektivt utvecklar EU:s inre marknad inom områden som inte har fått effekt och inom nya områden som gör EU mer konkurrenskraftig.