En konkurrenskraftig industripolitik för Sverige    Handel på en global marknad skapar jobb och välfärd i Sverige

Satsa på exportfrämjande på företagens villkor

Teknikföretagen ser att det finns stor potential för bättre samordning av statliga främjarinsatser för företags internationalisering. Regeringens exportstrategi var ett välkommet steg i denna riktning, men vi vill se tydligt kopplade och samverkande mål och prioriteringar som verkligen leder till ökat handelsutbyte. Vi vill också se en mer långsiktig politiskt blocköverskridande handelsstrategi, som inte förändras vid regeringsskiften.

Vi vill också att man tydligare kopplar ihop regeringens olika initiativ och strategier. En exportstrategi bör sammankopplas med Sveriges strategiska samverkansområden och synkroniseras med regeringens övriga strategier för exempelvis innovation och entreprenörskap. Genom att främja talangattraktion och investeringar ökar även möjligheten till bättre handel.

Det är inte i första hand mer pengar till främjandet som efterlyses utan en jämn nivå av medel som inte drastiskt ändras vid regeringsskifte. Främjandet måste också vara tydligare efterfrågestyrt med väl utformade och kostnadseffektiva insatser. Här kan man med fördel använda den holländska modellen där främjandet styrs av ett råd som består av lika delar offentliga och privata aktörer. På så vis får man in företagens behov och kan satsa på rätt verktyg. Involvera och använd näringslivets representanter i form av handelskammare, branschorganisationer och grupper för branschspecifika insatser och uppdrag. Dessa känner sina företag på ett sätt som borde vara intressant för den statliga exportfrämjandesamordningen.

Främjandet behöver också breddas och även använda privata aktörer. Ett statligt främjande bör delvis vara en effektiv beställarfunktion som upphandlar relevanta aktörer för utförande.

Finansieringsfrågorna bör generellt ges en ökad roll i exportfrämjandet. Det är en utveckling som vi ser i många av våra vassaste konkurrentländer.

Samverkan ger effektivare exportfrämjande

Sverige har länge legat i topp i världen när det gäller innovativ och miljöeffektiv teknik. Exportpotentialen är stor men svenska företag behöver bättre kunskap, ökad samordning och samverkan samt bättre förutsättningar på hemmamarknaden för att kunna dra nytta av den. 80 procent av företagen har färre än 10 anställda, och de behöver ett långsiktigt stöd i internationaliseringsprocessen.

För att statens internationaliseringsfrämjande ska vara effektivt, behöver det i högre grad utgå från företagens efterfrågan och önskemål. Företagen vill ha bättre samordning av främjandesystemet och internationaliseringsfrämjandet. Samverkan mellan de statliga uppdragsgivarna och mellan de aktörer som bedriver främjandeinsatser är viktigt för att säkerställa att de kompletterar varandra. Det finns en risk att främjandesystemet medför extra kostnader för företagen för att navigera i systemet, hålla sig informerade om de olika insatserna och ansöka om stöd. Tid som i stället skulle kunna användas till att utveckla företagen.

Teknikföretagen vill underlätta och öka svensk teknikexport samt skapa ett ändamålsenligt handelsfrämjandesystem. Det statliga främjandet behöver samordnas, effektiviseras och fokuseras samt utgå från företagens behov.

TEKNIKFÖRETAGEN FÖRESLÅR

  • utvärdera genomförande och resultat av regeringens exportstrategi och det statliga handelsfrämjandet innan nya strategier tas fram
  • en långsiktighet över regeringsskiften samt jämn och stabil budget för det offentliga handelsfrämjandet, som utformas i samråd med företagen
  • samordning av statens satsningar på innovation, kommersialisering och exportfrämjande med tydliga mål, mandat och resurser.