En konkurrenskraftig industripolitik för Sverige    Handel på en global marknad skapar jobb och välfärd i Sverige

Regler för produktsäkerhet bör vara globala

Den inre marknaden med fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer är grunden för samarbetet inom EU. En förutsättning för en fungerande inre marknad för produkter är en gemensam europeisk produktsäkerhetslagstiftning. Tydliga och gemensamma regler och marknadskontroll garanterar att produkter som säljs inom EU är säkra och inte en fara för hälsa och omgivning.

Teknikföretagen vill att all europeisk produktsäkerhetslagstiftning ska vara relevant, tydlig och enkel att förstå för både företag och myndigheter. Kraven ska begränsas till väsentliga krav och införs förslag till nya eller utökade krav ska det alltid göras en konsekvensanalys.

Det ska räcka med att ett företag har gjort egna tester och deklarationer för att visa att en produkt är säker. Tredjepartscertifiering, när ett oberoende företag testar produkten, ska endast krävas i fall där ett produktfel kan orsaka exceptionell skada exempelvis för medicinsk utrustning. Dessutom ska en produkt som har godkänts i ett EU-land, också kunna säljas i andra EU-länder utan ytterligare tester. På sikt vill vi att de tekniska kraven blir globala. Målet är att endast ett produktutförande och en provning ska ge tillgång till världsmarknaden.

Teknikföretagen arbetar för att EU:s produktsäkerhetslagstiftning utformas och följs upp på ett sätt som är relevant, verkningsfullt och kostnadseffektivt till gagn för EU:s inre marknad.

TEKNIKFÖRETAGEN FÖRESLÅR

  • EU ska verka för säkra produkter genom enkel och ändamålsenlig lagstiftning
  • EU:s regelverk ska fortsätta bygga på eget ansvar och egenkontroll som grundregel
  • EU ska fortsättningsvis intensifiera arbetet med att uppnå en marknad – ett regelverk.