En konkurrenskraftig industripolitik för Sverige    Handel på en global marknad skapar jobb och välfärd i Sverige

Öka användningen av globala standarder

För svenska företag är det viktigt att standarder sätts globalt. För ett litet land som Sverige är nationell samordning kring en gemensam strategi för standardisering viktig för att våra idéer ska få genomslag internationellt. Idag är marknaden global, men regler och standarder är fortfarande ofta lokala. Det försvårar för företag som vill etablera sig på nya marknader och det är tillväxthämmande. Om globala standarder ersätter lokala standarder och vägledningar kan samma produkt säljas över hela världen utan onödiga, och ofta dyra, justeringar.

Den splittrade kravbilden på världsmarknaden är ett stort problem för Teknikföretagens medlemmar. Teknikföretagen vill därför se att ett produktutförande och en provning ska räcka för att få tillgång till hela världsmarknaden. Detta kräver en ökad användning av globala standarder.

Teknikföretagen vill att europeisk produktlagstiftning begränsas till väsentliga krav. Till exempel krav som garanterar att en produkt är säker att använda och lever upp till grundläggande miljökrav. Tekniska detaljer som hjälper tillverkare att följa lagkraven, ska istället preciseras i standarder som tas fram i öppna processer.

Teknikföretagen vill att Sveriges nationella strategi för standardisering ska implementeras av näringsliv, samhälle, standardiseringsorganisationer och akademi. Särskilt fokus bör läggas på att öka Sveriges inflytande i internationell standardisering som stärker svenska företags konkurrenskraft.

TEKNIKFÖRETAGEN FÖRESLÅR

  • att global standard ska utvecklas för en gemensam marknad utan gränser
  • verka för att sund lagstiftning utvecklas med stöd i standarder och i samarbete med berörd industri
  • förorda en nationell samling kring den svenska strategin för standardisering.