En konkurrenskraftig industripolitik för Sverige    Handel på en global marknad skapar jobb och välfärd i Sverige

Bättre samordning behövs för effektiv marknadskontroll

Marknadskontroll innebär att ansvariga myndigheter kontrollerar att produkter uppfyller lagstiftningen. Exempel på åtgärder är försäljningsförbud eller återkallande av produkter från slutanvändare. Utan en fungerande marknadskontroll kan produkter som innebär en fara för hälsa, miljö eller säkerhet säljas. Dessutom snedvrids konkurrensen och företag som inte följer reglerna gynnas framför företag som satsar de resurser som krävs för att säkerställa att lagen följs.

Idag bestäms reglerna för den inre marknaden på EU-nivå, medan ansvaret för marknadskontroll ligger hos de olika medlemsstaterna. I Sverige finns idag nitton olika myndigheter med ansvar för marknadskontroll. En fungerande marknadskontroll kräver effektiv kommunikation och samordning av alla inblandade aktörer, nationellt och internationellt. Det måste vara en öppen europeisk marknad med konkurrens på lika villkor.

För de flesta produkter på den inre marknaden gäller att tillverkaren eller importören är den som försäkrar att produkten uppfyller EU:s lagstadgade hälso-, miljö- och säkerhetskrav. Myndigheter ger inte förhandsgodkännande, utan tar istället sin del av ansvaret genom att kontrollera att tillverkarens försäkran är korrekt och sanningsenlig. Teknikföretagen vill ha en effektivare och mer samordnad kontroll av produkter för en fri och rättvis handel.

TEKNIKFÖRETAGEN FÖRESLÅR

  • beakta principen en marknad – en kontroll. EU:s marknadskontrollmyndigheter delar information om utförda kontroller och godkänner varandras testresultat
  • verka för en bättre samordning mellan marknadskontrollmyndigheterna och som innebär mera effektiva myndighetskontakter för industrin.