4/6: Handel på en global marknad skapar jobb och välfärd i Sverige

Handel på en global marknad skapar jobb och välfärd i Sverige

För att svensk teknikindustri ska kunna konkurrera på världsmarknaden behövs ett gott inhemskt näringslivs- och innovationsklimat, men även ett effektivt EU-samarbete. Ett fungerande och effektivt handelsfrämjande spelar också en viktig roll och är i vissa fall helt avgörande i konkurrensen mellan länder och företag.

Att främja handel är viktigt för teknikindustrin som genom sin verksamhet leder till intäkter för samhället och ett ökat välstånd. Industrins och tjänstenäringens framgångar förutsätter i sin tur till exempel väl fungerande energi- och transportsystem.

Sverige är och har länge varit en av världens öppnaste ekonomier. Det råder också bred politisk enighet i Sverige om vikten av att driva på för ökad frihandel och att riva handelshinder. Målet är att fler ska exportera mer.

Övergången till en friare handel med alltmer öppna marknader har haft en central betydelse för den globala ekonomins utveckling och därmed också efterfrågan på svenska varor och tjänster. Fortsatta ansträngningar inom ramen för Världshandelsorganisationen WTO och bilaterala frihandelsavtal som tar bort tullar, handelshinder och skapar internationell regelharmonisering bör stå i centrum. Här har EU haft en viktig roll i att främja frihandel i Europa genom den inre marknaden, men även globalt med utgångspunkt i WTO och frihandelsavtal som binder samman unionen med global handel. Nästan tre fjärdedelar av Sveriges varuexport går till EU. Därför är en fullt utvecklad inre marknad helt central.