En konkurrenskraftig industripolitik för Sverige    Genom att investera i kunskap skapar vi konkurrenskraft

Satsa ytterligare på test- och demonstrationsmiljöer

För att företagen ska fortsätta vara konkurrenskraftiga måste de ha tillgång och närhet till den bästa forskningen. Nya experimentmiljöer (test- och demonstrationsmiljöer) skapar möjligheter till utveckling och industrialisering av nya produkter, produktionslösningar och tjänster i nya konstellationer. Testbäddsprojekt inom strategiska innovationsprogram såsom Produktion2030 har stor betydelse för såväl kunskapsutvecklingen som användning av ny kunskap och nya metoder.

Teknikföretagens medlemsföretag är världsledande när det gäller ny teknik och moderna tjänster inom till exempel transportsektorn. Det handlar bland annat om självkörande fordon och den teknik för elektrifierade fordon som väntas få sitt stora kommersiella genombrott bara inom några få år. Också inom flyg, järnväg och de maritima branscherna finns ett stort kunnande, men det behövs mer strategiska satsningar på test- och demonstrationsmiljöer för att Sverige ska fortsätta att vara världsledande.

Test- och demonstrationsmiljöer bidrar till att idéer och kunskap snabbare omsätts till innovationer, vilket stärker industrins konkurrenskraft. Dessa miljöer är också av största vikt för att industrin ska kunna testa nya idéer och teknologier under verkliga förhållanden. Ett viktigt kriterium för nationella test- och demonstrationsmiljöer är att de är öppna, neutrala och nätverksbaserade.

Teknikföretagen anser att staten bör satsa mer på test- och demonstrationsanläggningar så att innovationer snabbare når ut på marknaden som nya varor, tjänster och processer. Detta bör göras utifrån en nationell strategi som utgår från de industriella behoven. Testbädd Sverige är ett mycket bra initiativ som kan bidra till att attrahera företagsinvesteringar i forskning och innovation till Sverige och att befintliga företag stannar kvar. Det är viktigt att det både finns resurser för att skapa konkurrenskraftiga test- och demonstrationsmiljöer och för projekt som gör det möjligt för olika aktörer att använda dessa. Prioriteringar måste göras utifrån industrins behov och svenska styrkeområden. Dessutom behövs större satsningar på testbäddar och demonstratorer för experiment, testning och verifiering av nya digitala teknologier och affärsmodeller tillgängliga för alla typer av företag.

TEKNIKFÖRETAGEN FÖRESLÅR

  • en nationell strategi för test- och demonstrationssatsningar som utgår från de industriella behoven
  • större investeringar i såväl test- och demonstrationsmiljöer som projekt drivna utifrån industrins behov.