En konkurrenskraftig industripolitik för Sverige    Genom att investera i kunskap skapar vi konkurrenskraft

Rusta grundskolan med matematik, teknik och naturvetenskap

Teknikföretagen vill se en grundskola som ger alla elever goda kunskaper i och intresse för matematik, teknik och naturvetenskap.

Det behövs fler vägar till att bli lärare

Skickliga och motiverande lärare som är goda förebilder inom teknik, naturvetenskap och matematik är en avgörande faktor för ungas förutsättningar att söka sig vidare till teknikutbildningar. Idag är knappt hälften av de undervisande tekniklärarna i högstadiet behöriga i ämnet. Vi står inför en oroväckande lärarkris i teknik och naturvetenskap: det utbildas idag en tiondel så många lärare i kemi, fysik och teknik som det skulle behövas i grundskolans senare årskurser.

Samtidigt är teknikämnet är fortfarande mycket lågt prioriterat på många skolor. Eleverna, särskilt tjejerna, upplever teknikundervisningen allt mindre relevant, intressant och viktig under högstadiet. Att teknikämnet fått 200 timmar öronmärkta timmar och att programmering införs hösten 2018 är bra: Men för att detta ska bli verklighet behöver resurser avsättas och följas upp av huvudmännen. Matematik är det ämne i grundskolan där flest elever inte når godkänt (betyg E) i årskurs 9. 2017 var andelen som inte blev godkända 12,6 procent.

Den ordinarie lärarutbildningen räcker inte till för att säkra lärarförsörjningen i teknik, naturvetenskap och matematik. Den främjar heller inte bredd i yrkeskåren. Det måste finnas fler vägar till att bli lärare och utbildningssystemet bör främja olika bakgrunder. För att attrahera fler till läraryrket som är skickliga ledare och förebilder i dessa ämnen krävs olika former av karriärvägar och lönesättning som premierar och motiverar lärare.

Förtydliga studie- och yrkesvägledarnas roll

Studie- och yrkesvägledare har ett brett uppdrag. Dels ska de vägleda elever hur de ska planera sin utbildning i den del av skolan där de befinner sig, dels ska de ge råd inför nästa studienivå och arbetsmarknaden. Inga större förändringar har gjorts av studie- och yrkesvägledarutbildningen sedan 1984 då utbildningen blev treårig. Det finns heller ingen tydlig definiering av studie- och yrkesvägledarnas yrkesroll och bara tre av tio har en arbetsbeskrivning.

TEKNIKFÖRETAGEN FÖRESLÅR

  • fler skickliga lärare i matematik, teknik och naturvetenskap genom fler vägar till läraryrket
  • en statushöjning av teknikämnet genom stärkta resurser och uppföljning. Huvudmännen behöver ta ansvar och leva upp till styrdokumentens löften
  • studievägledarna ska ha nära kontakt med näringslivet och kunna vägleda mot både yrke och studier.