En konkurrenskraftig industripolitik för Sverige    Genom att investera i kunskap skapar vi konkurrenskraft

Mångfald är en konkurrensfördel

En viktig och aktuell fråga för teknikföretags internationella konkurrenskraft handlar om styrkan i mångfalden. Att kunna ta vara på allas kunskaper och allas erfarenheter, oavsett ålder, kön eller varifrån i världen man kommer. För att lösa kompetensförsörjningsfrågan behövs en breddad bas och att fler inom underrepresenterade grupper söker sig till teknikindustrin och de utbildningar som leder dit.

En jämställd bransch är en attraktiv bransch för både studenter och medarbetare. Det finns flera studier som visar att jämställda företag är mer lönsamma än icke jämställda företag. Andelen kvinnor i teknikbranschen är idag drygt 20 procent och har varit så under ett antal år. En mer jämlik könsfördelning kräver förstås att de utbildningar som företagen i huvudsak rekryterar från har en jämnare könsfördelning. Andelen kvinnor bland examinerade civilingenjörer har ökat och är idag 33 procent. Samtidigt är det fortfarande få tjejer som väljer teknikprogrammet eller industritekniska programmet på gymnasiet, men vi kan se att det går åt rätt håll. Jämställdhetsarbetet måste börja redan i tidig ålder och både arbetsgivare och utbildningssystem behöver se över sitt eget arbete. Eftersom vi vet att könsfördelningen på vuxenutbildningen är kan en utökning av antalet platser inom yrkesvux bidra till att fler kvinnor söker sig till industrin.

Studier visar att svenska företags export till enskilda marknader växer med rekryteringen av medarbetare från dessa länder. Det handlar helt enkelt om att ha tillgång till de allra mest kompetenta och engagerade medarbetarna. Där ingår också språkkunnande och kulturell förståelse. Ingenting annat duger om våra exportföretag ska kunna ta matchen med de internationella konkurrenterna, bli framgångsrika och därmed kunna växa i Sverige med både produktion och utveckling. På en alltmer globaliserad marknad kommer mångfalden att vara en allt starkare konkurrensfördel.