En konkurrenskraftig industripolitik för Sverige    Genom att investera i kunskap skapar vi konkurrenskraft

Livslångt lärande säkras genom validering

Kunskapen i hela företaget blir avgörande för att lyckas med den digitala transformationen mot smart produktion samt nya affärsmodeller och affärer. Högt tempo och brett genomförande är viktiga framgångsfaktorer för att nå många svenska teknikföretag.

Alla yrkesverksamma behöver löpande kompetensutveckling för att hålla sig uppdaterade med den snabba teknikutvecklingen och den strukturomvandling som sker inom industrin. Men också för att vid behov kunna ställa om till arbeten hos nya arbetsgivare och inom nya yrkesområden. Systemet för kompetensutveckling av anställda är idag underutvecklat både vad gäller yrkesutbildning och högre utbildning. Detsamma gäller möjligheterna för yrkesverksamma att få tillgång till utbildningar inom det offentliga utbildningssystemet. Effektivare omställning och möjligheter till yrkesväxling är viktiga utvecklingsområden. Därför driver Teknikföretagen på för långsiktiga systemlösningar för kompetensutveckling på arbetsplatsen, och för offentliga utbildnings- och studiemedelssystem som är anpassade för yrkesverksamma.

En grundförutsättning vid kompetensutveckling och omställning är validering. För att tydliggöra industrins krav på standarder och certifieringar inom relevanta yrken, utvecklar vi i samverkan med industrins övriga branscher kvalifikationer och valideringsmodeller för yrkeskompetens. Validering av yrkeskompetens handlar om att bedöma och intyga en persons kunskaper och färdigheter kopplat till de kompetenskraven inom ett yrke eller yrkesområde. Teknikföretagen arbetar för att valideringsmodellerna ska användas och utgöra grunden för industriinriktade arbetsmarknadsutbildningar, för yrkespaketen inom komvux samt internt på företagen. Det gör vi bland annat genom industrins ESF-projekt – strategisk kompetensförsörjning.

TEKNIKFÖRETAGEN FÖRESLÅR

  • lärande hela livet måste vara anpassat för att förenkla distans och flexibel utbildning under hela arbetslivet
  • industrins valideringsmodeller blir norm inom arbetsmarknadsutbildning, omställning och företagsintern utbildning.