En konkurrenskraftig industripolitik för Sverige    Genom att investera i kunskap skapar vi konkurrenskraft

Industrins behov bör stå i fokus för samverkan

Under senare år har en mer aktiv innovations- och industripolitik från statens sida inneburit ett närmare samarbete mellan industrin, staten och akademin. Industrin deltar för närvarande aktivt i samverkansprogrammen. Det är positivt att områden prioriteras utifrån viktiga samhällsutmaningar där Sverige också har industriell konkurrenskraft, som uppkopplad industri, smarta städer och transporter.

Fortsätt utveckla de strategiska innovationsprogrammen

Strategiska innovationsprogram är ett relativt nytt instrument i forsknings- och innovationspolitiken. Genom samverkan inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige skapas förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och en ökad internationell konkurrenskraft.

Om företag ska bedriva kvalificerad utveckling, innovation och produktion i Sverige krävs kunskapsmiljöer i världsklass och omsättning av forskning till nya produkter och tjänster. Statens satsning på industriinriktade strategiska innovationsprogram är viktiga för innovationssystemet. I dessa kan forskningsresultat testas under verkliga förhållanden, vilket krävs för att forskningsresultat ska kommersialiseras. Det är väsentligt att satsningarna på strategiska innovationsområden vidareutvecklas utifrån ett långsiktigt perspektiv.

Maximera nyttan genom ökad samordning

Flera av de strategiska innovationsprogrammen har potentialen att ta en större roll inom sitt område och få ihop flera finansiärer till den kraftsamling som skulle behövas. Möjligheten ligger i att utveckla instrument för att skapa konkurrenskraft på respektive område som bland annat kan inkludera forskning, innovation, testbäddar och utbildningsinsatser. För att maximera nyttan bör en större samordning ske mellan de olika programmen. Dessutom bör de strategiska innovationsprogrammen vidareutvecklas genom att bredda rollen inom de område de verkar, utifrån ett helhetsperspektiv vad gäller utbildningsinsatser, forskning och innovation.

De strategiska innovationsprogrammen kan användas som bryggor till strategiska partnerländers forsknings- och innovationsområden. Internationella innovationskluster kan byggas för att bidra till det svenska innovationssystemets konkurrenskraft.

Det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 är ett bra exempel på hur program kan spela en viktig roll för att utveckla innovation och kompetens inom ett område med strategisk betydelse för Sverige. Ett annat framgångsrikt exempel är FFI-programmet (Fordonsstrategisk, Forskning och Innovation), som är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin kring gemensam finansiering av forskning, utveckling och innovation med fokus på klimat, miljö och trafiksäkerhet.

TEKNIKFÖRETAGEN FÖRESLÅR

  • regeringen måste ha fortsatt prioritering och kraftsamling kring viktiga samhällsutmaningar utifrån industriella styrkeområden 
  • säkerställ långsiktiga resurser för att stärka strategiska innovationsprogram och sektorsinriktade samverkansprogram.