En konkurrenskraftig industripolitik för Sverige    En hållbar industri bidrar till att lösa samhällsutmaningarna

Utnyttja den offentliga sektorns upphandling som drivkraft för innovation

En stor del av den offentliga sektorns upphandlingar handlar om viktig samhällsservice som vård, skola och omsorg, vägar, järnvägar och försvarsmateriel. Samtidigt utvecklar företag ständigt nya och bättre lösningar och ny teknik, men endast en mindre del av offentliga upphandlingar utformas för att dra nytta av dessa.

En genomtänkt och ambitiös strategi för offentlig upphandling är en viktig del för att lösa exempelvis klimatutmaningen men även att bana väg för nya innovationer som kraftigt kan förbättra exempelvis sektorer som sjukvården och transportsektorn.

Regeringen behöver ge myndigheter med stora upphandlingsvolymer uppdrag och förutsättningar att genomföra innovationsupphandlingar. Incitament behöver skapas genom att verksamheten mäts utifrån hur upphandlingar bidrar till innovation. En mål- och resultatstyrning med innovation i fokus bör införas.

Vinnova:s roll att stötta innovationsupphandlingar i kommuner och landsting behöver tydliggöras och särskilda resurser avsättas. Detta kan ske till exempel genom att samla flera aktörer i en upphandling. Effektiv upphandling kräver också dialog och samförstånd. Här har Upphandlingsmyndigheten en viktig roll, gärna i samverkan med Vinnova, RISE och organisationer som SKL och Teknikföretagen.

Genom att använda innovationsupphandling som ett konkret instrument kopplat till samverkansprogrammens utmaningar konkretiseras såväl program som regeringens upphandlingsstrategi. Ett samlat arbete med innovationsupphandling som ett tvärgående arbetssätt i samverkansprogrammen kan också bidra till att verktyget får en bredare användning.

Forskningsanläggningar världen över utgör en stor marknad för industriella produkter och affärer. Den teknik och de material som utvecklas för dessa kan sedan också användas inom en lång rad sektorer, exempelvis sjukvård, rymdteknik, energi- och miljöteknik samt IKT. Att driva innovation och att leverera till forskningsanläggningar kräver samarbete mellan akademi, institut och industri. Det behövs också ett nära samarbete i nätverk med forskningsanläggningar både nationellt och internationellt. Här ser vi stor potential i den plattform för samarbeten, Big Science Sweden, som har skapats för att driva på utvecklingen. Dels etableras konkreta konsortier med industri, universitet och forskningsinstitut för högteknologiska leveranser, dels initieras utvecklings- och innovationsprojekt.

TEKNIKFÖRETAGEN FÖRESLÅR

  • ökade resurser för att stimulera myndigheters, kommuners och landstings arbete med nytänkande och innovation i offentlig upphandling
  • prioritera pilotprojekt utifrån samverkansprogrammens områden
  • skapa ett dialogforum för innovationsupphandling
  • utnyttja högteknologiska leveranser till forskningsinfrastruktur som drivkraft för innovation genom fortsatt satsning på Big Science Sweden.